نجات

زندگی عظیمترین نیروی نهفته در جهان است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۳۱
تگ های این مطلب :قدم زدن


مسیر دانلود برنامه های گلهای تازه

یکی از زیباترین مجموعه های موسیقی ایرانی، بی شک برنامه های گلهای تازه است که بی شک با حضور افرادی، چون هوشنگ ابتهاج، مایه فخر موسیقی ایرانی است و برخی از زیباترین کارهای موسیقی ایرانی را در این گنجینه میتوان یافت. حاصل جستجوهایم در وب شد مسیرهایی که پیش از این اعلام کردم که میتوان برنامه هایی از این دست را دید. بعد دیدم در این جنگل مولا خیلی شلوغ است که مایه تحیر است. این شد جدول زیر را درست کردم تا تقریبا تمام مسیرهایی که در آن برنامه های برای آپلود بود را در یک جا بیاورم و شد این جدول.

حالا میتوانید در برابر هر برنامه ای یک یا چند مسیر را بیابید که برنامه ها در آن قرار دارند و میتوانید بشنوید یا بردارید. البته عموما همسان هستند چرا که بارها همان برنامه ها را آپلود کرده اند.

اعداد مندرج اندازه فایل ها می باشند.

آنهاییکه برنگ زرد مارک شده اند در آرشیوم نیست

آنهاییکه برنگ سیاه هستند دارای اعلام برنامه هستند

آنهاییکه برنگ قرمزند فاقد اعلام برنامه هستند.

گلهای تازه 001 42,312 رپیدشیر 6,552
گلهای تازه 002 10,907 48,706 10,907 رپیدشیر 10,907
گلهای تازه 003 51,386 51,386
گلهای تازه 004 54,547 54,547
گلهای تازه 005 8,770 26,465 42,072 41,978 41,978 8,770
گلهای تازه 006 25,353 25,356 25,356 25,353
گلهای تازه 007 56,282 رپیدشیر 56,282
گلهای تازه 008 38,243 2,137 38,243 38,811 38,811 38,243
گلهای تازه 009 27,176
گلهای تازه 010 45,302 45,196
گلهای تازه 011 19,847 19,847 19,847
گلهای تازه 012 52,617
گلهای تازه 013 50,262
گلهای تازه 014 31,933 31,858 31,933
گلهای تازه 015 رپیدشیر 29,480 1
گلهای تازه 016 25,503 25,503 25,503
گلهای تازه 017 رپیدشیر 4,936 4,936
گلهای تازه 018 26,571 رپیدشیر 26,379
گلهای تازه 019 46,619 46,619
گلهای تازه 020 رپیدشیر 47,088
گلهای تازه 021 رپیدشیر 49,758
گلهای تازه 022 2,007 2,007
گلهای تازه 023 23,584 1,900 5,685
گلهای تازه 024 2,252 23,687 23,685 8,586
گلهای تازه 025 24,867 24,865 24,867 24,867 24,865
گلهای تازه 026                    
گلهای تازه 027 4,054 رپیدشیر 53,668
گلهای تازه 028 43,426 43,426 43,426
گلهای تازه 029 42,766 رپیدشیر 42,766
گلهای تازه 030 24,899 24,895 24,895
گلهای تازه 031 39,522
گلهای تازه 032 رپیدشیر 43,276
گلهای تازه 033 38,372 13,507 38,372
گلهای تازه 034 رپیدشیر 43,718
گلهای تازه 035 42,140
گلهای تازه 036                    
گلهای تازه 037 35,102 13,725 13,725 21,924
گلهای تازه 038 23,162
گلهای تازه 039 41,984 رپیدشیر 42,434
گلهای تازه 040 47,981
گلهای تازه 041 3,189 37,770 2,556
گلهای تازه 042 3,856 24,184 18,475
گلهای تازه 043 2,786 46,333 2,786
گلهای تازه 044                    
گلهای تازه 045 رپیدشیر 47,168
گلهای تازه 046 23,199 23,199
گلهای تازه 047 16,566
گلهای تازه 048 21,526 21,526 21,524 21,526
گلهای تازه 049                    
گلهای تازه 050 24,153
گلهای تازه 051                    
گلهای تازه 052 24,153
گلهای تازه 052 ب                    
گلهای تازه 053                    
گلهای تازه 054                    
گلهای تازه 055 9,003 25,813 5,819
گلهای تازه 056 3,653 45,243
گلهای تازه 057                    
گلهای تازه 058 20,044 20,042
گلهای تازه 059 رپیدشیر 43,916
گلهای تازه 060    
گلهای تازه 061 رپیدشیر 46,178
گلهای تازه 062 رپیدشیر 45,266
گلهای تازه 063 50,996
گلهای تازه 064 2,855 22,608 5,644
گلهای تازه 065 23,489 23,489 23,489
گلهای تازه 066 28,859 رپیدشیر 28,859 28,859 28,859
گلهای تازه 067 24,034 24,034 24,034
گلهای تازه 068 5,781 33,686 3,100 5,781
گلهای تازه 069 36,009
گلهای تازه 070 44,572 44,572 23,207
گلهای تازه 071 4,008 22,266
گلهای تازه 072 22,146 22,142
گلهای تازه 073 رپیدشیر 45,024
گلهای تازه 074 3,084 23,882 23,882
گلهای تازه 075 13,604
گلهای تازه 076 22,262
گلهای تازه 077 29,651 24,591 24,591 رپیدشیر 24,591 24,591
گلهای تازه 078 رپیدشیر 44,974
گلهای تازه 079                    
گلهای تازه 080 رپیدشیر 38,862
گلهای تازه 081                    
گلهای تازه 082                    
گلهای تازه 083 50,813
گلهای تازه 084 رپیدشیر
گلهای تازه 085 24,446 24,446 24,446
گلهای تازه 086 26,972 6,896 26,972
گلهای تازه 087 22,183 22,183 رپیدشیر 22,098 22,183 22,180 22,183 22,183
گلهای تازه 088 38,718
گلهای تازه 089                    
گلهای تازه 090
گلهای تازه 090ب                    
گلهای تازه 091                    
گلهای تازه 092 26,820 26,820
گلهای تازه 093 رپیدشیر 59,088 59,088
گلهای تازه 094 33,256 33,102
گلهای تازه 095 22,918 رپیدشیر 22,918 22,918 22,918
گلهای تازه 096                    
گلهای تازه 097 23,690 23,690
گلهای تازه 098                    
گلهای تازه 099                    
گلهای تازه 100 27,613 27,613 41,486 رپیدشیر 28,097 41,486 27,611 27,609 27,611 55,224
گلهای تازه 101                    
گلهای تازه 102 27,682
گلهای تازه 103 3,802 4,012
گلهای تازه 104 54,244 27,407 19,046 19,046
گلهای تازه 105                    
گلهای تازه 106 8,308 8,308 33,664
گلهای تازه 107                    
گلهای تازه 108                    
گلهای تازه 109                    
گلهای تازه 110 53,932
گلهای تازه 111 6,515
گلهای تازه 112 36,390 3,293 28,307
گلهای تازه 113 16,134 45,106
گلهای تازه 114
گلهای تازه 115 4,898
گلهای تازه 116 36,855
گلهای تازه 117
گلهای تازه 118                    
گلهای تازه 119 50,188 50,188
گلهای تازه 120 27,685
گلهای تازه 121 22,536 27,617 22,536
گلهای تازه 122                    
گلهای تازه 123 20,732 20,732 20,732 20,732 20,730
گلهای تازه 124 3,375
گلهای تازه 125 24,500 24,500
گلهای تازه 126                    
گلهای تازه 127                    
گلهای تازه 128 26,592 26,592
گلهای تازه 129                    
گلهای تازه 130 10,037 26,046 10,037 13,593
گلهای تازه 131 33,252
گلهای تازه 132 20,853
گلهای تازه 133 22,836 22,836
گلهای تازه 134 46,584
گلهای تازه 135                    
گلهای تازه 136 31,504 رپیدشیر 50,964
گلهای تازه 137 3,375 3,375 26,672 52,791 3,375 33,124 26,672 26,672
گلهای تازه 138 13,514
گلهای تازه 139                    
گلهای تازه 140 4,449
گلهای تازه 141 24,099 24,099
گلهای تازه 142                    
گلهای تازه 143                    
گلهای تازه 144                    
گلهای تازه 145 37,554 25,056 25,056 8,797
گلهای تازه 146 33,675
گلهای تازه 147 28,445 28,445 28,445 29,043 28,445
گلهای تازه 148 20,862 19,494
گلهای تازه 149 21,427 21,427
گلهای تازه 150 28,865 28,865
گلهای تازه 151 25,858 25,853 25,853 25,853
گلهای تازه 152 8,809 36,405 رپیدشیر 36,405 8,809 8,809
گلهای تازه 153 25,802 25,802 25,802 25,802
گلهای تازه 154 5,828 23,297 23,297 5,828
گلهای تازه 155 23,818 24,082
گلهای تازه 156 24,316
گلهای تازه 157                    
گلهای تازه 158 24,091 24,091 23,818 23,995
گلهای تازه 159
گلهای تازه 160 38,450 26,288 26,288 25,624
گلهای تازه 161 3,506
گلهای تازه 162 24,081 24,077
گلهای تازه 163                    
گلهای تازه 164
گلهای تازه 165
گلهای تازه 166                    
گلهای تازه 167
گلهای تازه 168 25,143 25,270
گلهای تازه 169
گلهای تازه 170
گلهای تازه 171 39,898 رپیدشیر
گلهای تازه 172
گلهای تازه 173
گلهای تازه 174
گلهای تازه 175
گلهای تازه 176 32,550 32,550 32,550
گلهای تازه 177 27,760 27,760 23,951 27,760
گلهای تازه 178 25,404 25,404
گلهای تازه 179
گلهای تازه 180 26,990 40,460 26,986
گلهای تازه 181                    
گلهای تازه 182 26,067
گلهای تازه 183                    
گلهای تازه 184
گلهای تازه 185 25,161 25,165
گلهای تازه 186
گلهای تازه 187
گلهای تازه 188
گلهای تازه 189
گلهای تازه 190 28,690
گلهای تازه 191
گلهای تازه 192
گلهای تازه 193
گلهای تازه 194
گلهای تازه 195
گلهای تازه 196
گلهای تازه 197
گلهای تازه 198
گلهای تازه 199
گلهای تازه 200 2,912 2,912
گلهای تازه 201 25,258 25,254 25,254              

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۳٠
تگ های این مطلب :موسیقی


کی به کیه-2

احمدی نژاد رضایی کروبی موسوی
افراد گروهها افراد گروهها افراد گروهها افراد گروهها
الهام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  دانش جعفری   ابطحی اعتماد ملی آرمین انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
چمران جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی طباطبایی، صادق   الویری، مرتضی جبهه آزادی امین زاده، محسن جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران
خانم رجبی موتلفه اسلامی     سحرخیز، عیسی حزب دموکرات  انصاری، مجید حزیب اسلامی کار
داوودی       سروش، عبدالکریم دراویش گنابادی پورنجاتی، احمد خانه کارگر
رحیم مشایی       عبدی، عباس   تاجزاده، مصطفی کارگزاران
صفار هرندی       قوچانی، محمد   تاجیک، محمدرضا مجاهدین انقلاب اسلامی
کلهر       کدیور، جمیله   جلائی پور، جمیدرضا مجمع روحانیون
کوچک زاده       کرباسچی   خاتمی، محمد مشارکت
        محتشمی پور، علی اکبر   خامنه ای، سیدهادی  
        مهاجرانی   دادفر، محمد  
        نجفی، محمدعلی   راکعی، فاطمه  
            رهنورد، زهرا  
            زنگنه، بی‍ژن  
            سراج، حسام الدین  
            سرحدی زاده  
            شکوری راد، علی  
            شیرزاد، احمد  
            عطریانفر، محمد  
            لیلاز، سعید  
            مزروعی، رجبعلی  
            موسوی لاری  
            مهاجری، مسیح  
            مهرجویی، داریوش  
            میرشکاک، یوسفعلی  

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٩
تگ های این مطلب :سیاست و تگ های این مطلب :انتخابات


شهرت

1. پس از زمانی که از شکارچی گری آدمی گذشت (زمانی که استتار، ابزاری برای بقا بود) نیازی، در وجوذ آدمی شکل میگیرد، بنام دیده شدن. چیزی، که از آن، بنام شهرت نیز یاذ میشود. ضد ارزشی قدیمی، که اینک نه تنها، مدتهاست که در لیست سوء رفتارهای آذمی نمیشود، بلکه گاه گاه، در ستون ارزشهای اخلاقی درج میشود.

2. نقریبا به لطف الحیل هر کسی راهی می یابد برای دیده شدن.

3. در روزگار ما رسانه ها، سن های اصلی نمایش اند. همین است که همه مشاهیر، چهره هایی رسانه ای هستند، و شاید درستتر آنکه، همه ستاره های رسانه، از مشاهیرند. و این جابجا شدن موضوع و محمول عبارت، تفاوت کمی نیست.

4. در این سرزمین، رسانه های زیادی وجود ندارد، و آنهایی هم که هستند، بیشتر شبیه کیوسکهای هستند که تماشاچیانش از عدد انگشتان دست فزون نمیشوند و پشیزی برای رفتن بر روی سن آنها ارزش وجود ندارد. یعنی اصلا کسی شما را نمی بیند. مثلا چند نفرند که پر بازدید کننده ترین وبلاگها را بشناسند. یا بهترین منتقد سینما را.

5. اما در برابر این کوخهای رسانه ای، کاخی عظیم وجود دارد، که میتواند جور تمام رسانه های دیگر را بر دوش بکشد، و آن جام جم راستین است. البته باز بجای آنکه با آن، تمام دنیا را ببینی، اگر در آن باشی، تمام دنیا ترا می بینند. همین است که کوتوله ها، بلند بالا میشوند و آنکه بعنوان کارشناس معرفی میشود، حتی نام رشته ایی که در آن کارشناس است را، نیز نمیداند.

6. بسیاری با تحصیل، پول، قدرت، زبان، شانس و اقبال بلند، قرار گرفتن در یک موقعیت عوضی، خالی بستن، ادعاهای عجیب، سینما، فوتبال، و همان لطایف الحیل میتوانند، در این حعبه مار به تماشا گذارده شوند.

7. البته چندان مهم نیست که بزرگترین ریاضیدان تاریخ باشی یا بازیکنی که توپ از کنار تو وارد دروازه شده است، و یکشبه بدل به ستاره میشوی، به طرفه العینی نیز از یاد میروی. کسی نام خفاش شب را یادش هست؟

8. بد اقبال ترین کسانی اند که هیچ یک از آن راههای ظریفه را پیدا نمیکنند. پس از همه دوستان خواهش میکنم که راه آخر را بر این افراد نبندند. هر چهارسال در این مملکت در خیابان فاطمی دوربینی کار گذاشته میشود تا از ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری عکس و مصاحبه ای بگیرند. ورود عموم آزاد است.

9. به هرجی که بهش معتقدید، این متن اصلا شوخی و مطایبه نبوده و کاملا از سر درد و رنج نوشته است.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢
تگ های این مطلب :ما و تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :سیاست


خلقت

...

و خداوند مردان را با زنان و زنان را با مردان بر سرکار گذاشت.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٢٢
تگ های این مطلب :قدم زدن


کی به کیه؟

البته واضح مبرهن است که کسی از کاندیداها برایش چندان مهم نباشد که به سوالات ما هم پاسخ دهد چرا که اینجا همه خجسته اند از جمله خودم.

حالا که نمیتوان پاسخ سوالات را یافت، چرخی میزنم تا ببینم چه کسانی ادعا میکنند که زیر علم و کتل چه کسانی سینه و زنجیر میزنند. میگویم احتمالا، زیرا نون برخ روز خوردن از خصوصیات ما مردمان سرزمین گل و بلبل است. البته بسیاری، چندان روشن سخن نمیگویند به همین خاطر با رمل و اسطرلاب باید فهمید و به طرف زیرلفظی داد بسکه ماخوذ به حیایند.

در این سیر در جهان وب از سایتهای مختلف اینها در آمده اند:

احمدی نژاد کروبی موسوی
افراد گروهها افراد گروهها افراد گروهها
الهام موتلفه اسلامی ابطحی   انصاری، مجید انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها
چمران   سحرخیز، عیسی   پورنجاتی، احمد حزیب اسلامی کار
خانم رجبی   عبدی، عباس   تاجیک، محمدرضا خانه کارگر
داوودی   کرباسچی   راکعی، فاطمه کارگزاران
رحیم مشایی   مهاجرانی   رهنورد، زهرا مجاهدین انقلاب اسلامی
صفار هرندی   نجفی، محمدعلی   سراج، حسام الدین مجمع روحانیون
کلهر       شیرزاد، احمد مشارکت
        عطریانفر، محمد  
        مهرجویی، داریوش  
        میرشکاک، یوسفعلی  
        بی‍ژن زنگنه  

 

 این لیست البته تکمیل خواهد شد هرچند تقریبا غیرممکن است بشود تعبیری جامع برای گردآمدن این آدمها و گروهها در ذیل سطر اول ارائه داد.

البته در کنار این جدول جدول دیگری هم هست از کسانیکه ساکت هستند و معلوم نیست چه می اندیشند یا ما نشنیدیم:

 • هاشمی
 • خاتمی
 • سروش
 • هادی خانیکی
 • سعید حجاریان
 • قالیباف
 • لاریجانی ها
 • شیرین عبادی
 • مسعود نیلی
 • کانون نویسندگان
 • ....

این لیستها ادامه خواهد داشت هرچند تصور میکنم عقیم است. چون نه بالای سطریها مشخص کرده اند که به چه چیزی متعهدند و نه بقیه سطور دلایل تمکین شان را روشن کرده اند.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۸
تگ های این مطلب :انتخابات


زمین بازی

مربی قهرمان لیگ جلالی بود. وقتی آقای قلعه نوعی امتیازی از فولاد در اهواز بدست نمی آورد متلکی بار آقای جلالی میکند. اما اکنون میتوان دید که میشود اول نشد ولی دیگران را واداشت تا به احترامت کلاه از سر بردارند.

فوتبال محل تلاقی بالا و پایین جامعه ایرانی است. پایین هم به معنی طبقات فقیر و هم فرودست سیاست. فهم درست جامعه ایرانی در گرو فهم دقیق فوتبال ایرانی است. همین است که عرصه اندیشه ورزی فراخی میتواند پیش رو گشاده شود. قواعد، بازیهای خارج از چارچوبهای قانونی، سلسله مراتب ارادت و قدرت، لمپنیسم، زندگی سنت در پس دیوار تجدد،جدال بین عبارت و تصویر، عرصه طغیان فرودستان در برابر فرادستان، پله ترفی بخشی از جامعه که بخش اعظمشان زیر فاصله طبقاتی له میشوند و این معدودی به مدد فوتبال خوذ را از این گردونه سامسارای فقر نجات میدهند، مهاجرت از جنوب به شمال و بعد به آسمان و آنسوی آب و خاک، شرط بندی، تبانی، هرزه گی، مردانگی، عصبیت، جاهلیت، قومیت، رنگ، خیانت.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٧
تگ های این مطلب :جامعه و تگ های این مطلب :قدم زدن


ما بی ادبیم؟

مایلی کهن توهین های ناموسی و خارج از عرف (البته روزگاری خارج از عرف بود اکنون عین عرف شده است) تماشاگران بازی استقلال - سایپا را طی بیانیه ای پاسخ میدهد. پر از توهین. او در بیانیه بعدی بر موارد بیانیه قبلی اش تاکید میکند.

گروه های زیرزمینی ابایی ندارند که کل آناتومی آدمی را در موسیقی بشرح بیاورند و دیگران، همدیگر و خود را به لجن بکشند.

در فضای سیاسی، رکیک ترین معانی بین طرفین رد و بدل میشود هرچند تلاش میشود بارمعناهایی این چنین را، کلمات رکیک بردوش نکشند.

در سیاست حتی از بکار بردن کلمات احترام آمیزی مانند آقا و خانم نیز ابا میکنیم. همین است که در کنار اسامی آنانکه مانند ما نیستند کلمات آقا، خانم، نخست وزیر، رییس جمهور و چیزهایی از ین دست خبری نیست.

پرفروشترین فیلم تاریخ سینما میشود فیلمی که توهین به شعور آدمی است و حتی قادر به گفتن یک قصه ساده نیست اما تا دلتان بخواهد کلمات، بار رفتارهای ممنوعه را بر دوش میکشند و نگاهها نیز.

فضاهای این سرزمین آکنده از کلمات رکیک و فحشهای بی شمار است. این یعنی اینکه میزان ادب اجتماعی مان در حد صفر دارد سیر میکند. ما داریم زبانمان را به نفع رکیک ترین کلمات به نابودی می کشیم.  و همزمان خود و جامعه و باور و ایمانمان را. کلماتی از این دست شاید چیزی در حدود ١% کل کلمات زبان باشد اما ما برای بیان بیش از ۵٠% انتظارات و خواسته ها و آرزوهایمان از آنها سود می بریم.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٥
تگ های این مطلب :جامعه