سرگردان

کتاب نگاهی به شاه اثر دکتر عباس میلانی

تصویری که کتاب از شاه ارائه می کند مرغ دلی در پوست شیر است. مردی خوش شانس در بحرانها که اما از بحران آخر جان بدر نبرد. سرگردان بدنبال جایی برای جان دادن راحت.

همیشه نخست وزیران قوی معضل شاهند قوام و مصدق و امینی آنگاه که دیگر نشانی از وزرای قوی نیست مشکل خود شاه است.

دو پاره گی در قدرت، معضل بن بست سیاسی به همراه می آورد قدرت مطلق، اما فساد و فروپاشی. تناقضی که گویی گریبان ایران را بعد از مشروطیت رها نساخته است. آقای جواد طباطبایی مدعی است ماکیاولی در گفتارها ادعایی می کند که سیاست بعد از او درس فراوان از آن گرفت قدرت باید بین نیروهای قوی تقسیم شود.

با این فرض، بنظر میرسد برای احتراز از مشکل بن بست در شرایط دوپاره گی، طرفین باید قوی باشند که در داستان زندگی شاه، روزگاری شاه و روزگاری رقیب ضعیف بودند و اقویا کمتر با هم برآمدند.

همه بیماری های ما را میلانی یکجا در شاه نشان می دهد. توهم توطئه، خود نظر کرده گی، همه کاره گی، افسرده گی، تذبذب، ترحم انگیز، معضل دیگری

سرنوشت رضاشاه ولع بیمار گونه نظامی گری و هزینه های نظامی را به جان شاه و درآمدهای کشور انداخت که شد بلای جان و در روز حادثه به کاری نیامد و باز تاریخ تکرار شد.

آدم بد داستان انگلیسی ها هستند. امریکایی ها موجه ترند برای جا انداختن تقسیم قدرت. شبح روسها نیز همیشه همه جا هست. در آذربایجان، کودتای 28 مرداد، مقاومت در برابر فشار امریکایی ها و انقلاب

پرویز ثابتی پیشگو، هویدا رییس دفتر شاه، ثریا عاشق، فرح خانه دار، علم رفیق گرمابه، فردوست نمک نشناس، 

کتاب شروع خوبی دارد ولی پایانش خیلی سریع روی میدهد.

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٩
تگ های این مطلب :کتاب و تگ های این مطلب :سیاست و تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :ما


روزگاران شاعران

میلادی هجری خلفای عباسی اسماعیلیان سلجوقیان آل باوند ثانیه خوارزمشاهیان    
  604             تولد مولوی
1208 606       مرگ رستم بدست دامادش و پایان بدست خوارزمشاهیان      
1210 607   جلال الدین حسن سوم (11)       تولد سعدی  
1221 616       حمله چنگیزخان مغول      
1220 617         جلال الدین (11)    
1221 618   علاءالدین محمد سوم (34)          
1223 620              
1225 622 ظاهر (1)            
1226 623 مستنصر (16)            
1231 628     ابوبکر قتلغ خان (29)   پایان کار خوارزمشاهیان    
          ملک الجبال (115) آل باوند ثالثه      
1237 635       حسام الدوله اردشیر بن شهریار بن رستم بن دارا بن شهریار (12)      
1242 640 مستعصم (16)            
1249 647       شمس الملوک محمد (18)      
1255 653   رکن الدین خورشاه (1)          
    ایلخانان (97)            
1256 654 هلاکو (9) پایان کار اسماعیلیان          
1257 655           بوستان سعدی  
1258 656 پایان کار عباسیان         گلستان سعدی  
1260 658     سعد دوم(1)- محمد (2)        
1262 660     محمدشاه (1)        
1263 661     سلجوق شاه (2)        
1265 663 آباقا (17)   آبش خاتون (5)        
1267 665       علاء الدوله علی بن حسام الدوله اردشیر (10)      
1270 668     پایان کار ازدواج آبش با منگو پسر هلاکو        
1274 672             فوت مولوی
1277 675       تاج الدوله یزدجرد بن شهریار بن اردشیر (23)      
1282 680 احمد تکودار (2)            
1284 683 ارغون (7)            
1291 690 گیخاتو (4)            
1295 694 بایدو(1)- محمود غازان (9)         فوت سعدی  

 

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٧
تگ های این مطلب :تاریخ و تگ های این مطلب :شعر