مسیر دانلود برنامه های گلهای رنگارنگ

برای روزگارانی خلوت تنهایی بسیاری از ما ایرانیان با نغمه هایی پر میشد که سالها ادامه داشت و مردی بنام پیرنیا ما را بدان سان ساخت. اینکه موسیقی ما نه همراه جمعیتمان بلکه همدم تنهایی ماست بخاطر این برنامه هاست. برنامه های گلهای رنگارنگ. عظیمترین مجموعه از تلفیق موسیقی و ادبیات فارسی.

بسیاری از آنها را اینجا بیابید و خلوت تنهایتان را با آن لبریز ادب و موسیقی نمایید.

 

گلهای رنگارنگ 100
گلهای رنگارنگ 102
گلهای رنگارنگ 103 4 27,762 13,515 27,762 27,762
گلهای رنگارنگ 104 0
گلهای رنگارنگ 105 0
گلهای رنگارنگ 106 0
گلهای رنگارنگ 107 3 27,717 رپیدشیر 27,717 71,833
گلهای رنگارنگ 109 3 24,726 رپیدشیر 24,726 24,727
گلهای رنگارنگ 114 0
گلهای رنگارنگ 115 0
گلهای رنگارنگ 117 4 26,619 26,619 26,619 26,619
گلهای رنگارنگ 118 3 13,347 13,347 64,675
گلهای رنگارنگ 120 0
گلهای رنگارنگ 124 4 28,351 28,351 28,351 28,351
گلهای رنگارنگ 125 4 27,170 27,170 27,170 66,818
گلهای رنگارنگ 126 2 5,079 5,124
گلهای رنگارنگ 126 ب 0
گلهای رنگارنگ 128 0
گلهای رنگارنگ 130 4 28,120 28,120 28,120 28,120
گلهای رنگارنگ 134 5 27,462 27,462 27,462 27,462 68,791
گلهای رنگارنگ 134 ب 2 42,212 42,212
گلهای رنگارنگ 135 4 29,367 29,367 29,367 73,656
گلهای رنگارنگ 136 3 56,223 56,223 28,447
گلهای رنگارنگ 140 3 54,436 54,436 70,813
گلهای رنگارنگ 140 ب 0
گلهای رنگارنگ 141 3 30,362 30,362 30,362
گلهای رنگارنگ 142 2 14,265 70,481
گلهای رنگارنگ 144 0
گلهای رنگارنگ 147 2 16,970 82,578
گلهای رنگارنگ 149 3 58,977 28,753 66,667
گلهای رنگارنگ 150 0
گلهای رنگارنگ 152 2 27,417 27,417
گلهای رنگارنگ 152 ب 0
گلهای رنگارنگ 155 0
گلهای رنگارنگ 155 ب 0
گلهای رنگارنگ 158 0
گلهای رنگارنگ 160 2 29,264 81,004
گلهای رنگارنگ 162 0
گلهای رنگارنگ 162 ب 2 29,958 29,958
گلهای رنگارنگ 165 0
گلهای رنگارنگ 168 0
گلهای رنگارنگ 170 0
گلهای رنگارنگ 171 2 رپیدشیر 13,913 71,859
گلهای رنگارنگ 172 4 54,278 7,110 رپیدشیر 28,535 7,110
گلهای رنگارنگ 172 ب 1 68,997
گلهای رنگارنگ 173 3 31,704 31,704 31,705
گلهای رنگارنگ 173 ب 1 61,657
گلهای رنگارنگ 174 0
گلهای رنگارنگ 175 0
گلهای رنگارنگ 176 3 77,447 رپیدشیر 39,249 99,188
گلهای رنگارنگ 177 0
گلهای رنگارنگ 178 0
گلهای رنگارنگ 180 0
گلهای رنگارنگ 180 ب 0
گلهای رنگارنگ 181 0
گلهای رنگارنگ 182 1 26,251 26251 (برنامه موسیقی ایرانی است)
گلهای رنگارنگ 182 ب 5 38647 برنامه موسیقی ایرانی می باشد 38,647 35,469 44,698 38,647 6,385
گلهای رنگارنگ 185 2 64,045 64,045
گلهای رنگارنگ 190 1 41,534
گلهای رنگارنگ 190 ب 0
گلهای رنگارنگ 193 0
گلهای رنگارنگ 195 ب 2 103,382 103,382
گلهای رنگارنگ 196 ب 3 3,849 45,705 5,126
گلهای رنگارنگ 197 1 85,125
گلهای رنگارنگ 197 ب 3 27,739 27,739 40,117
گلهای رنگارنگ 200 0
گلهای رنگارنگ 200 ب 0
گلهای رنگارنگ 201 1 59,352
گلهای رنگارنگ 203 1   29,443
گلهای رنگارنگ 204 0
گلهای رنگارنگ 205 2 7,820 7,820
گلهای رنگارنگ 205 ب 2 27,979 27,979
گلهای رنگارنگ 206 2 42,355 42,355
گلهای رنگارنگ 209 0
گلهای رنگارنگ 210 3 4,387 81,826 81,826
گلهای رنگارنگ 210 ب 5 34,155 27,067 49,622 3,329 70,380
گلهای رنگارنگ 211 0
گلهای رنگارنگ 212 ب 2 25,637 25,637
گلهای رنگارنگ 213 0
گلهای رنگارنگ 214 0
گلهای رنگارنگ 214 ب 1 21,358
گلهای رنگارنگ 215 0
گلهای رنگارنگ 216 1 20,270
گلهای رنگارنگ 216 ب 2 39,132 66,833
گلهای رنگارنگ 217 4 3,324 رپیدشیر 64,951 6,108 86,750
گلهای رنگارنگ 217 ب 3 65,752 رپیدشیر 25,323 65,752
گلهای رنگارنگ 218 1 63,617
گلهای رنگارنگ 219 2 2,414 رپیدشیر 64,786
گلهای رنگارنگ 219 ب 0  
گلهای رنگارنگ 220 ب 1 15,046
گلهای رنگارنگ 221 0  
گلهای رنگارنگ 222 2 43,237 28,884
گلهای رنگارنگ 224 0
گلهای رنگارنگ 224 ب 0
گلهای رنگارنگ 224 ث 4 42,393 42,393 35,196 26,695
گلهای رنگارنگ 225 2 24,095 24,095
گلهای رنگارنگ 226 1 42,930
گلهای رنگارنگ 227 0
گلهای رنگارنگ 227 ب 2 27,033 27,033
گلهای رنگارنگ 228 1 61,574
گلهای رنگارنگ 228 ب 3 28,836 28,836 72,556
گلهای رنگارنگ 229 1 96,665
گلهای رنگارنگ 229 ب 0
گلهای رنگارنگ 230 2 55,346 97,221
گلهای رنگارنگ 231 1 رپیدشیر 8,720
گلهای رنگارنگ 231 ب 1 70,714
گلهای رنگارنگ 231 ب 0
گلهای رنگارنگ 232 1 67,446
گلهای رنگارنگ 233 1 68,373
گلهای رنگارنگ 234 2 3,662 91,443
گلهای رنگارنگ 235 0
گلهای رنگارنگ 236 0
گلهای رنگارنگ 236 ب 0
گلهای رنگارنگ 237 1 50,336
گلهای رنگارنگ 238 3 28,982 28,082 69,346
گلهای رنگارنگ 238 ب 0
گلهای رنگارنگ 239 0
گلهای رنگارنگ 240 0
گلهای رنگارنگ 240 ب 1 25,629
گلهای رنگارنگ 241 2 49,892 49,892
گلهای رنگارنگ 241 ب 0
گلهای رنگارنگ 241 ث 0
گلهای رنگارنگ 242 2 57,964 رپیدشیر 103,297
گلهای رنگارنگ 243 2 28,753 28,753
گلهای رنگارنگ 244 0
گلهای رنگارنگ 245 0
گلهای رنگارنگ 245 ب 0
گلهای رنگارنگ 246 2 2,749 39,108
گلهای رنگارنگ 246 ب 3 26,549 26,549 26,549
گلهای رنگارنگ 247 0
گلهای رنگارنگ 248 0
گلهای رنگارنگ 249 4 26,106 38,888 37,338 67,093
گلهای رنگارنگ 250 2 19,833 66165
گلهای رنگارنگ 251 3 40,210 40,210 51,692
گلهای رنگارنگ 252 1 24,585
گلهای رنگارنگ 254 3 1,194 25,048 29,348
گلهای رنگارنگ 256 3 27,105 27,105 رپیدشیر 26,710
گلهای رنگارنگ 257 1 63,012
گلهای رنگارنگ 258 2 17,842 17,842
گلهای رنگارنگ 258 ب 1 69,431
گلهای رنگارنگ 259 0
گلهای رنگارنگ 260 1 66,630
گلهای رنگارنگ 261 2 4,727 69,874
گلهای رنگارنگ 262 3 23,455 23,455 رپیدشیر 11,752
گلهای رنگارنگ 263 3 28,184 28,184 رپیدشیر 14,166
گلهای رنگارنگ 264 2 23,807 23,807    
گلهای رنگارنگ 264 ب 0
گلهای رنگارنگ 265 3 27,758 27,758 رپیدشیر 68,230
گلهای رنگارنگ 266 4 27,062 27,158 27,062 33,893
گلهای رنگارنگ 266 ب 1 65,599
گلهای رنگارنگ 267 1 رپیدشیر 11,721
گلهای رنگارنگ 269 2 70,308 70,308
گلهای رنگارنگ 270 3 40,480 40,480 99,249
گلهای رنگارنگ 270 ب 0
گلهای رنگارنگ 271 2 6,731 69,890
گلهای رنگارنگ 275 1 رپیدشیر 36,018
گلهای رنگارنگ 275 ب 2 39,300 رپیدشیر 52,390
گلهای رنگارنگ 276 1 39,450
گلهای رنگارنگ 277 1 71,933
گلهای رنگارنگ 278 0
گلهای رنگارنگ 280 1 رپیدشیر 24,549
گلهای رنگارنگ 281 0
گلهای رنگارنگ 282 2 24,090 24,056
گلهای رنگارنگ 283 1 رپیدشیر 10,280
گلهای رنگارنگ 285 1 69,592
گلهای رنگارنگ 286 1 29,094
گلهای رنگارنگ 286 ب 1 26,730
گلهای رنگارنگ 287 1 6,981
گلهای رنگارنگ 288 1 69,182
گلهای رنگارنگ 289 0
گلهای رنگارنگ 290 0
گلهای رنگارنگ 291 2 35,474 34,620
گلهای رنگارنگ 292 0
گلهای رنگارنگ 293 ب 2 23,781 رپیدشیر 11,910
گلهای رنگارنگ 296 0
گلهای رنگارنگ 297 0
گلهای رنگارنگ 298 0
گلهای رنگارنگ 299 0
گلهای رنگارنگ 300 0
گلهای رنگارنگ 302 1 67,513
گلهای رنگارنگ 303 3 42,467 رپیدشیر 42,467 49,858
گلهای رنگارنگ 304 0
گلهای رنگارنگ 305 1 رپیدشیر 52,352
گلهای رنگارنگ 308 0
گلهای رنگارنگ 309 1 رپیدشیر 50,718
گلهای رنگارنگ 310 0
گلهای رنگارنگ 311 2 35,983 35,984
گلهای رنگارنگ 312 1 54,018
گلهای رنگارنگ 314 2 3,694 برنامه 461 می باشد 3,694
گلهای رنگارنگ 316 1 42,561
گلهای رنگارنگ 318 1 53,838
گلهای رنگارنگ 319 4 38,789 38,789 38,789 38,789
گلهای رنگارنگ 321 4 26,251 26,251 26,251 26,251
گلهای رنگارنگ 322 1 رپیدشیر 11,681
گلهای رنگارنگ 323 2 26,800 رپیدشیر 13,226
گلهای رنگارنگ 325 4 64,822 36,482 36,486 64,822
گلهای رنگارنگ 326 0
گلهای رنگارنگ 327 0 56935 و ناقص است
گلهای رنگارنگ 327 ب 0
گلهای رنگارنگ 327 ث 0
گلهای رنگارنگ 328 0
گلهای رنگارنگ 329 0
گلهای رنگارنگ 330 1 6,400
گلهای رنگارنگ 333 0
گلهای رنگارنگ 334 2 40,532 24,551
گلهای رنگارنگ 337 2 3,588 25,765
گلهای رنگارنگ 338 2 رپیدشیر 52,512 52,512
گلهای رنگارنگ 342 2 25,817 65,030
گلهای رنگارنگ 345 1 68,257
گلهای رنگارنگ 345 ب 1 107,173
گلهای رنگارنگ 346 1 26,108
گلهای رنگارنگ 348 1 18,364
گلهای رنگارنگ 348 ب 0
گلهای رنگارنگ 350 0
گلهای رنگارنگ 351 1 62,748
گلهای رنگارنگ 354 1 63,203
گلهای رنگارنگ 355 1 39,120
گلهای رنگارنگ 358 0 رپیدشیر
گلهای رنگارنگ 359 0
گلهای رنگارنگ 363 0
گلهای رنگارنگ 370 0
گلهای رنگارنگ 370 ب 1 27,665
گلهای رنگارنگ 371 0
گلهای رنگارنگ 373 1 38,721
گلهای رنگارنگ 375 1 رپیدشیر 52,362
گلهای رنگارنگ 377 0
گلهای رنگارنگ 378 1 رپیدشیر 11,785
گلهای رنگارنگ 379 0
گلهای رنگارنگ 380 1 66,084
گلهای رنگارنگ 381 0
گلهای رنگارنگ 381 ب 1 108,266
گلهای رنگارنگ 383 3 40,711 49,711 70,117
گلهای رنگارنگ 384 0
گلهای رنگارنگ 384 ب 0 رپیدشیر
گلهای رنگارنگ 385 3 57,837 57,837 58,454
گلهای رنگارنگ 387 0
گلهای رنگارنگ 388 2 2,915 107,959
گلهای رنگارنگ 392 2 56,389 41,927
گلهای رنگارنگ 392 ب 0
گلهای رنگارنگ 395 0
گلهای رنگارنگ 398 1 رپیدشیر 13,171
گلهای رنگارنگ 401 1 54,313
گلهای رنگارنگ 403 1 70,621
گلهای رنگارنگ 407 2 39,111 69,945
گلهای رنگارنگ 408 2 52,118 68,349
گلهای رنگارنگ 411 1 36,597
گلهای رنگارنگ 413 1 66,608
گلهای رنگارنگ 415 0
گلهای رنگارنگ 416 0
گلهای رنگارنگ 417 3 27,371 27,371 67,596
گلهای رنگارنگ 418 2 26,700 67,976
گلهای رنگارنگ 419 0
گلهای رنگارنگ 420 3 2,064 رپیدشیر 37,484 54,116
گلهای رنگارنگ 421 0
گلهای رنگارنگ 422 2 54,450 6,988
گلهای رنگارنگ 423 2 38,080 64,368
گلهای رنگارنگ 424 2 رپیدشیر 13,497 53,382
گلهای رنگارنگ 425 0
گلهای رنگارنگ 426 0
گلهای رنگارنگ 427 0
گلهای رنگارنگ 428 3 27,559 رپیدشیر 27,559 27,559
گلهای رنگارنگ 429 0
گلهای رنگارنگ 430 2 45,699 65,844
گلهای رنگارنگ 431 1 39,876
گلهای رنگارنگ 432 0
گلهای رنگارنگ 433 1 رپیدشیر 41,253
گلهای رنگارنگ 434 1 52,428
گلهای رنگارنگ 435 0
گلهای رنگارنگ 436 1 44,323
گلهای رنگارنگ 437 0
گلهای رنگارنگ 438 1 69,007
گلهای رنگارنگ 439 0
گلهای رنگارنگ 440 2 رپیدشیر 14,163 14,159
گلهای رنگارنگ 441 3 36,597 36,595 64,370
گلهای رنگارنگ 442 2 44,014 44,015
گلهای رنگارنگ 443 1 66,420
گلهای رنگارنگ 444 4 32,922 20,310 20,354 7,099
گلهای رنگارنگ 445 2 33,665 17813 (بخشی از برنامه 444 گلهای رنگارنگ است) 68,923
گلهای رنگارنگ 446 0
گلهای رنگارنگ 447 2 26,847 66,693
گلهای رنگارنگ 448 1 66,920
گلهای رنگارنگ 449 1 64,045
گلهای رنگارنگ 450 1 26,139
گلهای رنگارنگ 451 3 1,446 24,692 62,173
گلهای رنگارنگ 452 0
گلهای رنگارنگ 453 1 25,735
گلهای رنگارنگ 454 2 59,296 9,869
گلهای رنگارنگ 455 0
گلهای رنگارنگ 456 1 رپیدشیر 52,538
گلهای رنگارنگ 457 2 رپیدشیر 26,246 26,517
گلهای رنگارنگ 458 0
گلهای رنگارنگ 459 4 53,726 53,726 53,726 53,726
گلهای رنگارنگ 460 2 2,938 26,017
گلهای رنگارنگ 461 3 26,751 26,751 26,751
گلهای رنگارنگ 462 2 3,060 3,060
گلهای رنگارنگ 463 1 رپیدشیر 68,231
گلهای رنگارنگ 464 1 37,782
گلهای رنگارنگ 465 0
گلهای رنگارنگ 466 2 26,741 26,741
گلهای رنگارنگ 467 0
گلهای رنگارنگ 468 1 27,012
گلهای رنگارنگ 469 2 رپیدشیر 13,157 52,014
گلهای رنگارنگ 470 2 26,534 رپیدشیر 13,304
گلهای رنگارنگ 471 2 37,999 69,437
گلهای رنگارنگ 472 0
گلهای رنگارنگ 473 1 رپیدشیر 51,102
گلهای رنگارنگ 474 1 64,590
گلهای رنگارنگ 475 0
گلهای رنگارنگ 476 2 24,651 64,882
گلهای رنگارنگ 477 0
گلهای رنگارنگ 478 0
گلهای رنگارنگ 479 2 23,499 60,305
گلهای رنگارنگ 480 0
گلهای رنگارنگ 481 0
گلهای رنگارنگ 482 0
گلهای رنگارنگ 483 2 47,403 47,403
گلهای رنگارنگ 484 1 23,188
گلهای رنگارنگ 485 3 47,428 2,947 47,429
گلهای رنگارنگ 486 0
گلهای رنگارنگ 487 0
گلهای رنگارنگ 488 2 20,537 67,613
گلهای رنگارنگ 489 6 34,293 41,078 22,203 27,430 22,208 41,078
گلهای رنگارنگ 490 2 32,076 39,586
گلهای رنگارنگ 491 3 50,146 75,213 50,976
گلهای رنگارنگ 491 ب 0
گلهای رنگارنگ 492 2 62,204 62,204
گلهای رنگارنگ 492 ب 1 49,589
گلهای رنگارنگ 493 1 رپیدشیر 24,774
گلهای رنگارنگ 493 ب 0
گلهای رنگارنگ 494 2 52,131 64,671
گلهای رنگارنگ 495 2 13,799 68,178
گلهای رنگارنگ 496 1 35,633
گلهای رنگارنگ 497 2 13,520 66,799
گلهای رنگارنگ 498 1 23,393
گلهای رنگارنگ 499 0
گلهای رنگارنگ 500 3 39,267 39,267 67,015
گلهای رنگارنگ 501 1   13,852
گلهای رنگارنگ 502 1 132,240
گلهای رنگارنگ 503 1 5,033
گلهای رنگارنگ 504 0
گلهای رنگارنگ 505 2 25,533 68,255
گلهای رنگارنگ 505 ب 0
گلهای رنگارنگ 506 1 27,493
گلهای رنگارنگ 507 1 37,889
گلهای رنگارنگ 508 2 39,804 4,440
گلهای رنگارنگ 509 1 60,334
گلهای رنگارنگ 510 4 30,544 50,092 50,097 50,092
گلهای رنگارنگ 510 ب 1 65,005
گلهای رنگارنگ 511 0
گلهای رنگارنگ 512 2 13,503 13,504
گلهای رنگارنگ 512 ب 0
گلهای رنگارنگ 513 1 58,359
گلهای رنگارنگ 514 2 35,122 62,869
گلهای رنگارنگ 515 1 51,146
گلهای رنگارنگ 516 4 1,886 40,088 رپیدشیر 40,088 70,063
گلهای رنگارنگ 517 1 56,305
گلهای رنگارنگ 518 0
گلهای رنگارنگ 518 ب 0
گلهای رنگارنگ 519 0
گلهای رنگارنگ 520 1 رپیدشیر 13,329
گلهای رنگارنگ 521 2 54,393 رپیدشیر 13,779
گلهای رنگارنگ 521 ب 0
گلهای رنگارنگ 522 3 57,205 25,053 11,393
گلهای رنگارنگ 523 1 39,359
گلهای رنگارنگ 524 0
گلهای رنگارنگ 525 1 26,965
گلهای رنگارنگ 526 0
گلهای رنگارنگ 527 0
گلهای رنگارنگ 528 0
گلهای رنگارنگ 528 ب 0
گلهای رنگارنگ 529 1 رپیدشیر 13,061
گلهای رنگارنگ 529 ب 0
گلهای رنگارنگ 530 1 39,471
گلهای رنگارنگ 530 ب 0
گلهای رنگارنگ 531 2 19,267 67,159
گلهای رنگارنگ 532 0
گلهای رنگارنگ 533 2 42,966 42,966
گلهای رنگارنگ 534 1 2,459
گلهای رنگارنگ 535 1 4,708
گلهای رنگارنگ 536 0
گلهای رنگارنگ 537 1 39,758
گلهای رنگارنگ 538 1 37,945
گلهای رنگارنگ 539 0
گلهای رنگارنگ 540 3 13,172 13,172 رپیدشیر 67,174
گلهای رنگارنگ 541 1 67,227
گلهای رنگارنگ 541 ب 2 28,530 رپیدشیر 22,530  
گلهای رنگارنگ 542 3 38,130 رپیدشیر 13,041 13,042
گلهای رنگارنگ 543 1 39,784
گلهای رنگارنگ 544 0
گلهای رنگارنگ 545 3 14,636 52,473 رپیدشیر 51,770
گلهای رنگارنگ 546 1   24,390
گلهای رنگارنگ 547 0
گلهای رنگارنگ 548 1 52,966
گلهای رنگارنگ 549 0 36372 (ناقص است) رپیدشیر
گلهای رنگارنگ 550 1 20,079
گلهای رنگارنگ 551 1 رپیدشیر 12,541
گلهای رنگارنگ 552 0
گلهای رنگارنگ 553 3 32,796 50,396 50,396
گلهای رنگارنگ 554 1 6,324
گلهای رنگارنگ 555 2 25,095 6,698
گلهای رنگارنگ 555 ب 0
گلهای رنگارنگ 556 3 26,699 رپیدشیر 39,477 39,477
گلهای رنگارنگ 556 ب 0
گلهای رنگارنگ 557 1 26,729
گلهای رنگارنگ 558 2 54,115 54,115
گلهای رنگارنگ 558 ب 0
گلهای رنگارنگ 559 1 23,638
گلهای رنگارنگ 559 ب 0
گلهای رنگارنگ 560 2 27,177 27,177
گلهای رنگارنگ 561 2 46,794 46,794
گلهای رنگارنگ 562 0
گلهای رنگارنگ 562 ب 1 9,543
گلهای رنگارنگ 563 1 رپیدشیر 12,076
گلهای رنگارنگ 564 1 4,936
گلهای رنگارنگ 565 1 12,842
گلهای رنگارنگ 565 ب 0
گلهای رنگارنگ 566 3 25,229 25,232 287,342
گلهای رنگارنگ 566 ب 0
گلهای رنگارنگ 567 3 37,150 24,759 37,165
گلهای رنگارنگ 568 1 33,038
گلهای رنگارنگ 569 1 رپیدشیر 12,921
گلهای رنگارنگ 569 ب 0
گلهای رنگارنگ 570 1 5,228
گلهای رنگارنگ 571 2 24,196 6,063
گلهای رنگارنگ 572 1 11,893
گلهای رنگارنگ 572 ب 0
گلهای رنگارنگ 573 1 11,634
گلهای رنگارنگ 574 0
گلهای رنگارنگ 574 ب 0
گلهای رنگارنگ 575 3 26,206 2,938 39,449
گلهای رنگارنگ 576 2 3,461 رپیدشیر 39,449
گلهای رنگارنگ 577 1 40,511
گلهای رنگارنگ 578 0
گلهای رنگارنگ 579 1 7,037
گلهای رنگارنگ 580 1 19,392
گلهای رنگارنگ 580 ب 2 53,837 53,838
گلهای رنگارنگ 581 1 27,584

  
نویسنده : محسن ; ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸
تگ های این مطلب :موسیقی