جمعه گردی

پسرک جمعه مان را بادیدن
برج طغرل
شاه عبدالعظیم
ابن بابویه
بی بی شهربانو
پرکرد. ره بلدمان بود و راهنما.

/ 2 نظر / 8 بازدید
مانی

سلام محسن. شايد حق با شما باشد. این صحبت ها را از کسان دیگری هم شنیده ام. خودم از غزالی جز کیمیای سعادت و «فراراز مدرسه» زرین کوب چیزی نمی دانم. اما اگر بررسی زرین کوب را قابل اعتماد بدانیم، غزالی از تکخال های دوست داشتنی تاریخ ما است. تازه گی این جمله ای که از او نقل کردم، برای من تکان دهنده بود. جمله ای که او (تقریبا) ده قرن پیش نوشته است. و مهم تر این که خود به آن وفادار بوده است.