طعم فهم

از آسیب های خواندن (که البته اگر خواندنی در کار باشد که تیراژ کتابها نشانه ایی بد و عناوین کتب منتشره نشانه ای بدتر است) آنست که ما آثار اصلی را نمی خوانیم "در باره"  آنها می خوانیم.

بنابرانی تا دلتان بخواهد در نوشته اشارات به بزرگان و اندیشمندان می شود و نقد و تقدیس و تحقیرشان می کنیم بواسطه آنکه اطلاعات مان مبتنی بر خواندن ها و شنیدن های مان در باره آن هاست که آن شنید ه ها و خوانده ها خود مبتنی بر خواندن و شنیدن های آن دیگری "در باره" آن بوده است. به همین خاطر است که اینهمه دیدگاه و فهم ما از چیزهای یکسان نا سازگار با هم و دور از هم می باشد.شاید مزه این غذا باید زیر دندان ما بیاید نه آنکه با توصیف دیگران مزمزه کنیم.

/ 1 نظر / 5 بازدید