تاملات استعلایی یک کارمند اپوزیسیون

تو که نشسته ای وسط بحث رییس و مرئوس، نان بازوت رو بخور و همکارت را ضایع نکن.

تو که فکر میکنی سیاهت میکنند چرا سیاه می شی.

تو که در لباس رعیتی دموکراتی چرا تو اندازه چوپانها دیکتاتوری.

لایه نارک نون کارمندی رو با فضل و فضولاتتان قطور نکنید.

عامو، بیدار شو. عامو بیدارشو.

عقلت را دست یک بچه نده. اگه بلد نیستی بپرس.

رفیق، بابات صد سال پیش آژان بوده، متوجهی صد سال پیش. وقتی بهت سلام میکنند مثل بز اخفش فقط سر تکان نده، نا سلامتی به تو فلاسفه از قدیم میگفتند حیوان ناطق.

تو که با ماشین جهاد آمدی شهر به دیگران وقتی فحش میدی دهاتی نگو.

/ 0 نظر / 4 بازدید