ایده نویسی - یهودی مابی یا یهودی سیتزی اصلاح دینی

بازگشت به متن و انجیل از سویی یهودی مابی را در بین مصلحین دینی افزایش داد اما از سوئی دیگر یهودی ستیزی خصوصا در اندیشه های لوتری نسبت بین یهودیت و پروتستانیزم را دستخوض تحولات بسیار نمود. آیا می توان نسبت مشخصی بین این دو برقرار نمود؟ ایجاد موجی از آموزش زبان عبری و ترجمه و تنقیح متون عبری در عصر روشنگری، نگاه رهبرانی مانند تسوینگلی به یهودیت و زبان عبری در جنبش اصلاح دینی، دادن آزادی های دینی به یهودیان در برخی از سرمین های اروپای شمالی از جمله لهستان در برابر اندیشه ها لوتری، نسبت بین پروتستانیزم را همواره دستخوش تغییرات نموده است.

/ 0 نظر / 46 بازدید