عدم قطعیت

چیزی که عموما مدیران سازمانها فراموش می کنند آن است که افراد بر اساس شرایط تصمیم می گیرند و تصمیم های مدیریت را مدیریت می نمایند. بنابراین مهم نیست مدیران چه تصمیم می گیرند، مهم آن است که کارکنان آنرا با چه تبعاتی به نفع خویش تغییر می دهند.

/ 0 نظر / 31 بازدید