غر

در رویارویی با موقعیت جدید-خطیر-بد- میتوان یکی از سه راه را برگزید:

بپذیریمش - تغییرش دهیم - نق بزنیم

آن راه آخری بدترین راه است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ساقی

و تخلیه کننده ترین راه!

من

و البته پر طرفدار ! بیشترمان هم درش استاد هستیم