تشیع آذری ایران

١. ایرانیان توسط آذری ها شیعه شدند. سالها ولایتعهدی حکومت بر سرزمینهای ترک زبان بود.

٢. شیعه ترین اقوام جغرافیا ایران نه قم نه اصفهان نه مشهد و نه یزد است. شیعه ترین مردم ایران آذری هستند. آئین های تشیع در سرزمین های آذری است که دارد به وظایف درستش عمل میکند.

٣. تشیع یکی از اصلی ترین محورهای نگهداشت سرزمین آذری به سرزمین مادری است.

۴. اگر روزگاری محوریت اصلی سرزمین ایران تشیع نباشد، اولین جایی که گسسته خواهد شد، سرزمینهای آذری است.

/ 0 نظر / 5 بازدید