قواعد کارمندی

۱. زور بازوتان را بخورید.
۲. سگ نباشید. کارمندهای بد، مانند سگانند. در پیش زبردستان، چون سگی با دمی در میان پا و در برابر زیردستان، چون سگان پاچه گیر.
۳. به آدمها احترام بگذارید نه به جایگاهها.
۴. یک کمی هم کار کنید تا بلکه نانتان حلال بشود.
۵. از پله های پلکان ترقی، یکی یکی بالا بروید. چندتا چندتا بالا نروید.
۶. اگر میخواهید سری میان سرها درآورید، روی سر و جسد دیگران نایستید.
۷. کمی هم شجاع باشید، آدمهای سازمان چون خداوند، فعال مایشاء نیستند.
۸. این قدر با پشت سرو جلورویتان کلکل نکنید.
۹. گزارش ماموریت یک روزه تان، اقلا از ده خط بیشتر باشد.
۱۰. مواظب باشید که همیشه در بر روی یک پاشنه نمیگردد، پس همه پلهای پشت سر را خراب نکنید.
۱۱. ارزش آدمها بیشتر از توپ بسکتبال است، پس این قدر به دیوار، پاس شان ندهید و به سقف شان نزنید.
۱۲. بقیه هم مثل شما دارند در سازمان پول در میآورند، پس خود را تنها نانوای سازمانتان ندانید.
۱۳. مال مردم خوری، عاقبت ندارد.
۱۴. دعا بجان کسی نکنید، اگر کسی را نفرین نمیکنید.
/ 3 نظر / 5 بازدید
zohreh

koo ghooshe shenava

mostafa

حاجي يك چيزي يادت رفت كادو تولد براي رئيس!!!!!!

hooman

اين آخری را هم اضافه کنيد که لطفا اسم فاميليتان همانی باشد که در شناسنامه تان هست.