مانیفیست وبلاگ نویسی ام

اخیرا مشاهده گردیده است که بعد از اعلان وزرات فخیمه ارشاد، در خصوص ساماندهی وب سایتها و وبلاگهای ایرانی، نوشتن مانیفست وبلاگنویسان نیز، به مدهای جدید افزوده گردیده است.

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو      من خمره افیونم زنهار سرم مگشا

حقیر سراپا تقصیر نیز این مد جدید را بدین صورت ادا مینماید:

  1. اولا ما وبلاگمان را همین جور الابختکی تاسیس کردیم پس اگر الابختکی هم بسته شود ما شکایتی نداریم.
  2. چون هنوز تعداد پامنبریهای شفاهی مان، از پامنبریهای کتبی مان بیشتر است، زیاد جایی مان نمیسوزد.
  3. موقع خوبی برای سامان دهی انتخاب گردیده است چون مطالبمان داشت ته میکشید و بوی نا داشت میگرفت. اینجوری میشود گناه را به گردن یکی دیگر انداخت.
  4. پارکی که چندان شنونده ای برایمان نداشت همان بهتر که تعطیل شود.
  5. ما نه چون بلدیم ثبت نام کنیم نه از چیزی خبر داریم همچنان همینجوری ادامه میدهیم تا انشاءا... به حول و قوه الهی خودشان بیایند در دکانمان را تخته کنند. مامورهای شهرداری بریزند بساط دستفروشیمان را جمع کنند.
  6. ولی روم به دیوار، گلاب به رویتان چقدر نوشتیم ها.
  7. باید بگردم یه جایی دیگری پیدا کنم برای غر زدن و متلک انداختن.
/ 0 نظر / 8 بازدید