دیگران

مونیخ خیابان شیلر نزدیک ایستـگاه قطار.

 

سرزمینی ناآشنا با مردم و سابقه ای نا آشناتر. تصورت درست است در باره این سرزمین. آدمهای عادی همه کشورها مثل همه هستند فقط نخبه هاشان با هم متفاوتند. تصاویر زیاد. مردی الکلی با زخمی عمیق در دست. زنانی مسن که باید کار کنند حتی اگر دستانشان بلرزد. در هانوفر زنی با روسری در حال گدایی. پسران و دخترانی در هیبتهای نامانوس.

 

کیبرد این مرکز بعضی کلمات را ندارد. البته احتمالا دارد و وقتی برای پیداکردنش نداری

 

افرادیکه در نمایشگاه بدنبال کیسه های کالا هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید