سخنوری

ما چنان مسحور کلامیم که می توانیم ساعتها بنشینیم و گوش بدهیم به آواز خواننده ای که از جایش جم نمیخورد و گاه حتی نشسته است و جز شاید به تکان دستی حرکتی با صدایش همراه نمی شود یا معممی و یا معلمی

اگر فقط کسری از این ادب گوش کردن را به ماجراجویی خواندن بدل می ساختیم شاید روزگارمان به از اینی که هست می بود.

/ 2 نظر / 5 بازدید
محمد

این نظر مشترک شما با کسیست که به اندازه خودتان به او هم اعتقاد دارم.