هواپیمایی که تو راهی سوار و پیاده میکند.

اینهم طتز بیمزه ایست.
همه حتما دیده اید
سوار پروازهای بسمت ایران که میشوی همراهانی داری که انگار وسط راه پیاده میشوند و با عده ای دیگر جای خود را عوض میکنند و تو با آن عده دیگر پیاده میشوی که قیافه هاشان را بیاد نداری.

/ 0 نظر / 6 بازدید