صدا

هر عبارتی معانی گوناگون دارد. معنای هر عبارتی در فضایش قابل تدقیق است.

هر رخدادی - وجودی - واقعیتی شاید عبارتیست

که معانی مختلف دارد و با تغییر زمینه آن می توان معانی آنرا تغییر داد و حتی چه بسا در یک بستر نیز معانی مختلف را بر دوش بکشد.

این وابستگی زبان و پدیده - وجود - واقعیت تبعات زیر را بدنبال دارد:

  • دیگر پدیده - وجود - واقعیت بی زبان قابل بیان نباشد
  • پدیده - وجود - واقعیت سخن نمی گویند ما بصدا درشان می آوریم.
  • ذات پدیده - وجود - واقعیت در تور فهم مشترک آدمی نمی افتد.
  • در هر سطح تعلیل میزان دقت و ابهام پدیده - وجود - واقعیت تغییر می کند.
  • در این دریا پایابی نیست
/ 1 نظر / 36 بازدید
حمیده

سطح ِ تعلیل .. هوووم ![متفکر]