کرم آدمخورک

... این مرد که بقدر لیاقت و بزرگی که داشت نتوانست کاری بکند و در حقیقت یکی از هزارها افراد مفید ایرانی بود که بشوخی شوخی نفله شده اند!...
نمیدانم چه میشود که اینها نفله میشوند؟

مثل آنست که در ایران کرمی باشد که او را کرم آدم خورک مینامند. بعضی جوانها که بوی خاصی میدهند، یعنی بوی غیرت و شعور و لیاقت ار آنها استشمام میشود، این کرم آنها را زیر نظر میگیرد، همه آنها را پی میکند، گاهی در آنها نفوذ میکند و زهر میریزد و هرگاه بی اثر ماند، - در طرف آنها، رئیس آنها، همکاران آنها، رفقای آنها زهر میپاشد، آنها را بر علیه اینجوان مسموم میکند، خلاصه این جوان را تا آخر عمر و روزگار پیری دنبال میکند، تا اورا بگور کند یا از کار بیاندازد!...
فلسفه بقای انسب در تنازع بقا نیز علت کلی است، اغلب روسا و مدیر کل ها حسودند و بی هنر، یعنی از آنان نیستند که کرم آدمخورک آنها را پی کرده باشد، یا از آنهائی هستند که زهر آن کرم فاسد و تباهشان کرده است!
این افراد حسود بی هنر به افراد با هنر که بوی خاصی میدهند و طعم مخصوص دارند حسد میبرند، اتفاقا خودخواهی و مناعت و کله شقی و گردن کشی جوانان غیرتمند مذکور نیز بحسد و بدجنسی روسا می افزاید، آنان را از تناسب می اندازد... و این معانی باعث میشود که به آنها کارهائی رجوع شود که نفله شوند، یا آنقدر در کار آنها کارشکنی میشود که بیچاره ها یاغی میشوند، از جامعه میرنجند، حس انقلابی و شورشگری در آنها پیدا میشود و از این راه نفله میشوند.
....
اما فلسفه بقای انسب که امثال سیدضیاء الدین و رضاشاه را با بی اسبابی کامیاب میسازد، کلنل را با دارا بودن هشتهزار سرنیزه و صدها هزار قلوب موافق، محکوم بمرگ مینماید!
گمان نکنید کلنل را قدرت یا دسیسه قوام السلطنه میتوانست از بین بردارد، بلکه بخت و طالع عجیب و غریب آن کسیکه بعدها صاحب تاج و تخت ایران شد و فلسفه بقای انسب و فنای نامناسب کلنل را نفله کرد!


ص ۱۶۲-۱۶۱ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران انقراض قاجاریه جلد اول
ملک الشعراء بهار

/ 3 نظر / 5 بازدید
BATOOL

شرمنده یک مطلب غیر مربوط : آدرس وبلاگ من ‌‌BATOOLHOJJATI@PERSIANBLOG.COM

mahmoud

سلام خوب باشيد برو يه سايت من