مشروعیت

همه آن چیزهایی که اکنون به عنوان اهرم فشاری بر روی کشورهای دیگر، توسط غربی ها علم می شود، شامل حقوق بشر، محیط زیست، دیکتاتوری، فمنیسیم و ... که با اعمالی مانند تحریم های اقتصادی و تهدیدات نظامی و با کاهش رشد اقتصادی، سبب صرف هزینه های فراوان برای این جوامع میگردد و فرآیند دموکرانیزاسیون آنها را مختل میسازد، روزگاری در جهان غرب، بی هیچ مانع و رادعی به انجام میرسید. قرنها در آن جوامع اعمال ضد حقوق بشری، فرقه کشی های مذهبی و دینی، نابودی آب و هوا و خاک، خشونت های عظیم بر علیه اقلیت های مذهبی، قومی، جنسی و .... بطور تام و تمامی در حال انجام بود و هیچ هزینه ای بابت چنین اعمالی پرداخت نمی کردند و حداکثر معلمین اخلاق، سیاستمداران را به در پیش گرفتن راه مسامحه آمیزتری توصیه می کردند.

با این مقدمه، مشروعیت غربی ها، در محکومیت و گران کردن هزینه های اعمال خلاف حقوق بشری و تخریب محیط زیست و خفقان بقیه نقاط جهان از کجا نشات می گیرد؟

انگلیسی ها، اسپانی ها، فرانسوی ها، هلندی ها که رشد اقتصادی امروزشان را مدتها مدیون بهره کشی فاجعه آمیز منابع انسانی و طبیعی بقیه نقاط جهان بوده اند که به قیمت قرون متمادی ستم به سیاهان، رنگین پوستان، غارت و نابودی منابع، تمام شد، آیا اینک حق دارند هزینه های توسعه دیگران را به اعمال محدودیت های فراوانی مانند بیانیه پاریس زیاد کنند؟

موارد فوق به منزله رد و یا قبول چیزی نیست. فقط سوالاتی برای اندیشیدن است.

/ 0 نظر / 148 بازدید