اندیشه ترس

جرقه اولین اندیشه آدمی، احتمالا وقتی که شب زمین را فرا گرفته بود و پیش از خواب، زده شد و اول چیزی که بدان اندیشید، ترس بود. ماه تمام کویر و زمین پوشیده از یخ، آدمی را همیشه به ترس انداخته است.

/ 1 نظر / 27 بازدید
مديرعامل

ترس آدمی از ندانستن و جهل است.