آزادی اندیشه

آنچه که در تظاهرات هیستریک و پرشور عزاداران کیم جونگ ایل مایه اندیشه است پاسخ به این سوال است که معنای این هیجانات چیست؟ نشانه ای است از ایمان عمیق مردمی به رهبری عزیز، پس مشروعیتی کامل برای یک نظام سیاسی یا نشانه ای از فشاری که آدمها را به این تظاهرات وا می دارد؟

نقطه اصلی این تعیینات و رفتارها و تقریبا هر رفتاری به این موضوع وابسته است که آنها ناشی از باوری اصیل است که ار درون ما مز جوشد؟ آیا اگر فضایی آزاد وجود داشت که می شد در باره این باورها گفت و گو کرد. باورها حاصل اندیشه ای ناب و استعلایی و واکاوی درونی آدمیان است یا ناشی از مد زمانه، سیاست، تحمیل جامعه و خلاصه هر آنچه به ما حقنه می نمایند.

اگر آن هیجانات کره ای ها برگرفته از باور شخصی عزاداران ناشی از اندیشه مستقل و آزادشان باشد اصیل است، اما هر چیزی جز این نشانه ای تلخ از ویرانی آدمی زیر بار فشاری نابهنجار است و مایه بی آبرویی نظامی سیاسی.

/ 0 نظر / 5 بازدید