لیبی

ملتها سالهاست که دیگر رعیت نیستند. گوسفند نیستند. اما سیاستمدارانی هستند که هنوز به مردمانشان به عنوان گوسفند می نگرند و خود را چوپان، و نگهبانان مردم را سگ می شناسند. چوپان و سگان، گوسفندان دیگران را میدرند نه گوسفندان خود را.

گاهی اینکه در دورانی درخشان باشی باعث افتخار است و اما گاه بودن در زمان دیوانگان و خونخواران باعث تاسف.

تاریخ سیاستمداران درنده کمی را بیاد دارد که گوسفندان خود را دریده است. و این مشهورترینشان بی شک معمر قذافی است.

خونخواران به جان ملتهای دیگر افتادند اما کمتر کسی از اینان مردمان خویش را بمباران کردند.

بودن در روزگاری که معمر قدافی هنوز برسرکار است شرم بزرگ برای بسیاری از ما است.

مسئولیت اخلاقی همه ما تلاش برای پاک کردن این لک ننگ بشریت است. کاشکی می شد کاری کرد که این روزگار زودتر بپایان برسد.

/ 1 نظر / 8 بازدید
فاطمه

آشناتر و نزدیکتر از معمر قذافی هم هست این دور و برها . فقط درجه ی خل و چلی شون متفاوته .