فرعون

دموکراسی فقط یک موقعیت در آینده نیست بلکه روش عمل سیاسی است.

در فرآیندی دموکراتیک، مرسی رییس جمهور می شود. شک نیست که او خطاهایی نیز انجام داد اما همان سازوکار دمکراتیک ادعا می کند که بعد از پایان دوره قانونی از شر مرسی رها خواهید شد.

دیگری فقط بر مبنای ترس از اینکه ممکن است مرسی قوانینی ضد دموکراتیک وضع نماید که بازی را بهم بزند و خود را تثبیت نماید کل فرآیند دموکراتیک را زیر سوال ببرد

مسلما طرف مرسی خیلی علاقمند است که در زمین دموکراسی بازی نکند چون تا بخواهید روشهای غیردموکراتیک را بلد است بنابراین کل فرآیند بازی دو سرباخت برای مخالفین مرسی است.

مرسی برود دیگر روشهای غیردموکراتیک هم توجیه می شوند هم کارآمد

مرسی نرود به شکاف های دیگر شکاف اخوان و بقیه مصریها نیز عمیقتر می شود.

6 دهه سه نفر بر مصر حکومت کردند بنظر می رسد برخی مصریها هنوز فراعته مادام العمر را بیشتر دوست دارند تا روسای جمهور را

/ 0 نظر / 9 بازدید