سوداکو

تا سوداکو هست زندگی باید کرد.

عجیب اسیرش گشته ایم. عین خواب آلوده ها ما را با خود می برد.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مازيار

بهش گفتم، اينجا وايستاده، لبخند توليد کردند!