حرفه ای بودن (۱)

یکی از مسائل مبتلا به در کار، درک رفتارهای همکاران و افرادی است که در بخشهای مختلف با آنها مشغولیم. از سویی دیگر اینکه در طرحها و پروژه ها چه چیزهایی را به عنوان شاخصهای تصیمیم گیری و انتخاب گزینه های مختلف، باید مدنظر قرار داد نیز یکی دیگر از مسائل مجموعه های کارشناسی است.

بدیهی است در ظاهر قضیه، موضوع کاملا آشکار است و آن اینکه قوانین موجود، تعیین کننده رفتار افراد، در شرایط مختلف است.

بدیهی است این پیش فرض درست نما، دچار مشکلات عدیده ای است.

اول اینکه قوانین موجود، اساسا قادر به تعیین رفتارها در همه زمینه ها نیستند زیرا هر طرح و پروژه ای، الزامات و شاخص های خاص خود را دارد و نمیتوان برای این همه تنوع و گوناگونی، قانون وضع نمود. در بهترین حالت، این قوانین ممکن است فقط قادر به برجسته نمودن مبانی اصلی اعمال و کنشها باشند.

دوم اینکه بخش اعظم تبادلات، بین افراد و طرح نیست بلکه بین فرد و فرد است. همچنین نحوه تعامل افراد با بقیه بازیگران مانند طبیعت و جامعه و چیزهایی از این دست را نیز ساکت میگذارد. قوانین، عموما ناظر به شکل دهی رفتار افراد با طرحها و یا افراد با سازمانها است.

اما بدیهی است که رفتار بر اساس هنجارهایی مشخص، جزو ضروریات می باشد این یعنی اینکه شرایط تعامل بازیگران و دست اندرکاران طرحها، نمیتواند خلق الساعه و غیرقابل پیش بینی باشد از سویی دیگر شاخص ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت طرحها و سازمانها نه در قیاس با قانون، که در قیاس با این هنجارها به دست می آید.

راحتترین راهها توصیه به وضع قواعدی شخصی در این حیطه هایی که فراتر از قوانین موجودند، می باشد. این توصیه، قابلیت پیش بینی حیطه های مزبور را به قابلیت پیش بینی افراد تاویل می نماید.

روش کارآمدتر این است که در یک فرآیند عقلانی همه گیر و منتج به نتیجه، افراد، ایده ها و قواعد شخصی خویش را به جمع معرفی کنند و نهایتا مجموعه قواعدی شکل بگیرد که هم دربردارنده نظرات و ایده های اکثر افراد باشد هم التزام بدانها نه براساس پاداشها و محدودیتهای قوانین موجود که براساس خواست شخصی افراد، برای رعایت آنها باشد. بدیهی است چاره ای جز تحویل عمل به این قواعد، به وجدان و خواست افراد نیست.

به این مجموعه قواعد میتوان نام مجموعه قواعد اخلاق حرفه ای داد.

اولین اشاره اینکه که حرفه ای بودن، عمل به این مجموعه قواعد بیرون از حیطه قوانین سازمانی، می باشد.

دومین اشاره اینکه که الزاما یک دسته مجموعه اخراق حرفه ای وجود نخواهد داشت. البته عناصر مشترک بسیاری بین مجموعه های مختلف اخلاق حرفه ای وجود دارد اما تفاوت، در اولویت بندی این عناصر مشترک است.

زور میزنم بعضی از این عناصر مشترک را لیست کنم. اگر وقتی باشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید