موریانه

یکی از کلیدی ترین مشخصه های دولتها-سازمانهای توتالیتر-بی سروسامان آن است که در آنها، مدیران میانی قانونگذار، مجری و قاضی هستند. تقسیم قوا نه در بالاترین راس هرم قدرت، که در سطوح میانی راه حل مناسب حل مشکلات است.

 در این نهاده های انسانی دولت-سازمان، سطح دوم قدرت باید مهار شود. کسانی که بی هیچ ملاحظه ای همه چیز از جمله آرمانها و شعارهای اصلی سیستم را برای سلطنت مطلقه خود بکار می گیرند و به نفع خود، بالاترین هزینه ها را برای بالادستی های خود ارسال می دارند و کل جامعه را در مقابل سطح اول قدرت قرار می دهند. چرخهایی که هر یک مسیر خود را میروند.

یکی از بزرگترین زمینه های موفقیت دولت-سازمان های موفق، مهار این سطح میانی است.

/ 0 نظر / 34 بازدید