ولگردی در آفاق و انفس

بد چیزی است معشوق مزخرف داشتن و بدتر از آن تحمل عاشق گند. گندتر از همه شان عاشق و معشوق الاغ.

شما که هفته یکبار می نشنید به حالگیری، خیر دنیا و آخرتتان در این است که این یک را دو کنید.

کسی که کارش عالی است با برجسته کردن نمره کمتر از بیستش نرنجانید. درهم است اینجا.

شما که اینهمه از همه متوقعید، پدرتان را در می آورد توقعات دیگران، وقتی از خر مراد پیاده شدید.

آقا، خانم پول زور بازو خیلی کم است.

گربه مرتضی علی، گربه ای است که از هر جا بیاندازی اش، چار دست و پا پائین می آید. نقد دیگران به خویشتن را، نشان فضای باز دانستن، علامت آن است که از طایفه گربه سانان اید. بی خیال اعتماد و فضای باز، کمی خجالت هم خوب چیزی است.

/ 3 نظر / 6 بازدید
48

چطور شد یک دفعه این موضوع به ذهنت آمد ... دنبال جملاتی می گشتم تا همین حرف را بزنم[دست][گل]

محسن

چطور شد؟ یک چرخی بزن و دوربرت را ببین.

نصر

واقعا این 48 چه چیزی را می بیند. حیف از آن همه کلاس که برای او می گذاریم ایواللا بد هم نمی نویسی