آرزوها

1. هنوز کلاس خط نرفته ام.
2. هنوز باغبانی بلد نیستم.
3. هنوز نجاری نمیدانم.
4. هنوز یک دوره فلسفه علم تمام نکرده ام.
5. هنوز هابرماس را تمام نکرده ام.
6. هنوز شنا یاد نگرفته ام.
7. هنوز ساز زدن نیاموخته ام.
8. هنوز قصه های ناتمامم را به پایان نرسانده ام.
9. هنوز قصه های بسیاری را آغاز نکرده ام به نوشتن.
10. هنوز رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست را نخوانده ام.
11. هنوز مکه، قونیه، هند، مصر، اطریش، پاریس، سن پترزبورگ را ندید ه ام.
12. هنوز زبان انگلیسی نمیدانم و فرانسه هیچ سر در نمیآورم.
13. هنوز سالها ست که به عمرم افزوده نشده است.
14. هنوز شعر هایم را نسروده ام. چیزی فسرده است و نمیسوزد امسال در سینه در تنم.
شاید عمری به بطالت گذرانده ام.

/ 0 نظر / 6 بازدید