هوا

اینروزها در حال کشف ریشه های خویشتنم.

بزرگ کسی است که کمی هم شده کفه خوبیهای دنیا را سنگینتر می کند.

چرا با دانستن بدیها انجامش میدهیم و شناخت خوبیها انجامش نمی دهیم?

/ 1 نظر / 5 بازدید
حمیده

چون واقعن نمی دانیم فقط تصور می کنیم که می دانیم.. گاهی هم می دانیم و دیگران را نادان فرض می کنیم .. عدم آگاهی ست دایی جان ! عدم آگاهی