سرمایه

اگر تصور شود که چیزی بنام سرمایه اجتماعی هم ممکن است برای برخی تحلیلها بکار آید، احتمالا ما در حال تماشای ته کشیدن این سرمایه هستیم این سرمایه ای بود که در بحرانها به کار آمد و جامعه را از گردونه های خطرناک عبور داد این سرمایه بود که مهاجرین إیرانی را فرهیخته باقی گذاشت این سرمایه بود که ۵٧ را خشونت آمیز نساخت بین ترس و خشونت، کفه طنز را سنگین تر کرد. بی این سرمایه، بی مایگی سکه بازار می شود تحصیل و دانش اندوزی کاری عبث قلمداد خواهد شد خشونت به همه اعضا و جوارح زندگی فردی و اجتماعی رسوخ می نماید ذخیره نفت مان دیرتر از این گنجینه به پایان خواهد رسید حقیقت و اخلاق و زیبایی دغدغه زیستن ما نخو اهد بود

/ 0 نظر / 8 بازدید