شکسته دلان

این هم یکی از نشانه های زبیا ارتباط زبان مان با ایمان
حدیث قدسی : انا عند منکسره قلوبهم
سعدی
ای که ز دیده غایبی در دل ما نشسته ای
حسن تو جلوه میکند وین همه پرده بسته ای
خاطر عام برده ای، خون خاص خورده ای
ما همه صید کرده ای، خود زکمند جسته ای
از دگری چه حاصلم تا زتو مهر بگسلم؟
هم تو که خسته ای دلم، مرهم ریش خسته ای
گر به جراحت و الم، دل بشکستیم چه غم؟
می شنوم که دمبدم پیش دل شکسته ای

/ 0 نظر / 5 بازدید