بازیگری

هنوز بهترین راه برای زیستن در اینجا این است که بازیگر خوبی باشی و در هر موقعیتی باید درک کنی که چه نقشی را باید بازی کنی.
برای خرید خانه کارم این است که روزی 50 تا خانه را زیر ور رو کنم و 10 تاش را هر روز ببینم. هدف: یارو فایلهای گندش را به ات ارائه ندهد و برود سر آن فایلهای مناسبش.این هم قواعدش:
1. کمی خودتان را خنگ نشان دهید بنگاه دارها از آدمهای زبل متنفرند.
2. حدس بزنید یارو چه تیپی است. داش مشتی، روشنفکر، وارد به مسائل اقتصادی، ورزشکار، بساز بفروش موفق، تیپ هایی هستند که بنگاه دارها دوست دارند دیگران در آن قالب ها آنها را ببینند.
3. باید بلد باشید شما هم براساس هریک از این تیپها، نقش مقابلش را بازی کنید. این نقشهایی که بازی میکنید باید جوری باشد که یارو بتواند قابلیتهایش را روی دایره بریزد. مواظب یاشید ایراد از شان نگیرید و سعی نکنید با آنها برابری کنید.
4. بدیهی است که این نقش کتک خوری و سیاهی لشکری و خنگی و بیسوادی حسابی حالتان را میگیرد بنابراین هر چندتا بنگاه که رفتید یکی اش را انتخاب کنید که دق و دلیتان را سرش در بیاورید. این برای تسکین خودتان خوب است. طرف را چنان بشورید که برای چندتای دیگری که میخواهید نقش بدبخت و کم سواد را بازی کنید بتوانید تحمل کنید. البته اونی را انتخاب کنید که مطمئن هستید فایلهای مناسب شما را ندارند. اگرچه این خطای چندان مهمی نیست چون تو هر کوچه میتوانید چندتای دیگر را پیدا کنید که همان فایلها را داشته باشند.
هنوز مردان هزار چهره موفقترین هستند در کشیدن گلیمشان از آب. و این بزرگترین نشانه بیماری سرزمین من است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید