کارفرما، مشاور، پیمانکار

عمومادر ارزیابی عملکرد کارفرما و مشاور و پیمانکار در پروژه های عمرانی، خلط زیر صورت میگیرد. هر یک از این شاخه های اجرایی پروژه، دارای سلسله ارزشها و یا اهدافی هستند که نه لزوما دارای وزن یکسانی هستند و نه ضرورتا سازگار باهم. برخی از این ارزشها در اولویتهای اساسی برای هریک و دارای اولویت کمتر برای گروههای دیگرند و برخی از این ارزشها حتی ناسازگار. تصور میکنم برای هر کارفرمایی اجرای بموقع و سریع پروژه از اصلیترین ارزشها باشد و برای مشاور سلامت و کیفیت و برای پیمانکار انتفاع مادی مطلوبتر.
خلط این است که گاه گروهی را با اهداف و ارزشهای دیگر گروهها ارزیابی میکنند. بنابراین هرگاه از منظر ارزش تسریع در کار، به مشاور نگریسته شود، ضرورتا باید هدف صحت و سلامت را برباد رفته دید.
تلاش اساسی برای همه، بنطر میرسد این باشد که هریک بر روی اهداف و ارزشهای خویش استوار باشند تا نه که بهم یاری رسانند بلکه همدیگر را تعدیل بخشند که نتیجه در این حالت بنفع کل جامعه خواهد بود.

/ 0 نظر / 6 بازدید