این طبیعت جاندار و اجتماع بیجان

برخی باروهای جان انگارانه ایرانی در عرصه اجتماع:

حتی مورچگان نیز ملکه دارند (در توجیه نظامات کاستی و شاهنشاهی)

پنچ انگشت دست با هم برابر نیستند (در توجیه نابرابریهای اجتماعی)

زن، مراورید صدف است (در توجیه حجاب)

درخت بی بار لایق تبر است (در توجیه خشونت های سازمانی)

سیبی که بالا انداختی تا پائین بیاید هزار چرخ میخورد (در توجیه دل بستن به معجزه)

با یک گل بهار نمیشود (در توجیه بی عملی)

کشتی که بر آن نشسته ایم را سوراخ نکنیم (در توجیه نقد ناپذیری)

برادرها گوشت هم را هم بخورند استخوان هم را دور نمیریزند (در توجیه مخفی کاری)

/ 1 نظر / 5 بازدید