ما و ایضا دیگران

اینطرفها، مشکل بزرگ عرصه سیاست، این است که برای ورود بدان، توشه چندانی نیاز نیست و بنابراین هر کسی میتواند، فقط با شعارهای گنده گنده، رای کسب کند و جایی در آن برای خویش بیابد. اما خوشبختانه بعد از چندسال، این آدمها کم هوش را عاقل نموده و سرجایشان می نشاند.

برخلاف آنورها، که نظام سیاسی اش وقتی کارآمد است، که نوابغ را به بله ها بدل سازد. بنابراین ورودی اش دارای چنان شرایط شاق و طاقت فرسایی است که فقط نوابغ میتواننند از سش برآیند اما میزان موفقیت آنها، با کاهش میزان تاثیر این نوابغ، نسبت مستقیم دارد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
محسن

فرضم اين بود که امريکاييها ار ما باهوشترند و آدمهای نابغه و حداقل عاقل را انتخاب ميکنند

پيله ور

نوابغ و سياست ؟ مردم يک کشور باهوشتر از مردم کشوری ديگر ؟

محسن

با هر دو تعجب شبیه به سوال عیسی موافقم اما سر حرف اولم هستم