فهم بلا -۱

از دیباچه تاریخ جهانگشای جوینی

:...چون در هر دوری و قرنی، بندگان را بطر نعمت و نخوت ثروت و خیلای رفاهیت، از قیام به التزام اوامر باری جلت قدرته و علت کلمته، مانع می آمدست و بر اقدام بر معاصی، باعث و محرض میگشته، کلا ان الانسان لیطغی ان راه استغنی، تنبیه و تعریک هر قومی را، فراخور طغیان و نسبت کفران، تادیبی تقدیم می رفته است و اعتبار اولوالابصار را بحسب گناه و ارتکاب آن، بلائی یا مواخذتی می رفته، چنانکه در عهد نوح علیه السلام طوفان آب، عام شد و در عهد ثمود، عذاب اهل عاد را و همچنین هر امتی را انواع عذابها از مسخ و استیلای موذیات و قحط و غیرآن، که در قصص ذکر آن مثبت است.

و چون نوبت به دولت خاتم رسالت علیه افضل الصلوات الزکیات در رسید، از حضرت عزت و جلالت، استدعا کرد تا صنوف عذابها و بلیات، که هر امتی را سبب معصیت می فرستاده است، از ذمت امت او مرفوع شدست، و این تشریف امت اورا طراز فضایل ذیگر شده، مگر عذاب سیف، که بعرض قبول و هدف اجابت نرسیده است

و جار ا... العلامه در تفسیر کشاف در سوره الانعام در آیت قل هو القاهر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقک الایه آوردست نقلا عن رسول ا... صلی ا... علیه و سلم سالت ا... ان لایبعث علی امتی عذابا من فوقهم و من تحت ارجلهم فاعطانی ذلک و سالته ان لایجعل باسهم بینهم فمنعنی و اخبرنی جبرییل ان فناء امتی بالسیف

و از روی عقل چنین اقتضا میکند و واجب میشود که اگر تهدید سیف نیز، که وعید عاجل است، در توقف ماندی و به آجل موعود قناعت رفتی، کارها اختلال پذیرفتی و عوام، که پای بسته مایزع السلطان اند، دست گشاده شدندی، خواص در کنج بلا و زاویه عنا بماندندی و بعضی از منافع و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس باطل گشتی، چه بی این ادات، درهای داد و انصاف، که بواسطه و انزلنا الکتاب و المیزان مفتوح و گشاده است، مغلق ماندی و نظام مصالح عباد، بیکبارگی مختل گشتی و از اینجا روشن شود و ظلمت شک برخیزد که هرچ در ازل الازال تقدیر رفته است خیرت بندگان حق جل شانه و عم سلطانه در آنست.:

ادامه دارد....

/ 0 نظر / 5 بازدید