فهم تاریخ

هنوز هم تاریخی دیدن وقایع، چندان برایمان جا افتاده نیست.

تعبیر ساده ام از تاریخی دیدن وقایع، این است که هر پدیده را، در ظرف زمان و مکان خویش باید سنجید. کاری که عموما انجامش نمیدهیم و وقایع را به همسایگی خویش می آوریم و انتظار داریم به زبان ما سخن بگویند. گاه بگذاریم رخدادها به زبان خویش سخن بگویند و ما تلاش کنیم که زبانشان را فهم کنیم نه اینکه حرفهای خود را از دهانشان بیرون بکشیم.

/ 0 نظر / 8 بازدید