پارادایم

کتابهایی در باره دانش متعارف در قرن سوم و چهارم هجری میلادی. کتابی که میتواند بسیاری از تکه های خالی پازل های اساطیری داستانهای اشعار و متون کهن و جدید را پر کند. دانشی متعارف که حداقل ده قرن بر اندیشه ما مسلط بوده است  در برخی زمینه ها هنوز هم همین مبنا بر معارف آنها حاکم است.

اینکه مترجم کتاب هم آدم بزرگی است نکته جالبی است.

آفرینش و تاریخ جلد سوم +  آفرینش و تاریخ جلد چهارم + آفرینش و تاریخ جلد پنجم


/ 0 نظر / 37 بازدید