هفت تیر کشها

یکی از مشکلات بزرگ ما در مطالعات اجتماعی این است که حجم داده ها برای تجزیه و تحلیل بسیار کم است. تخصص ناب ما تجزیه و تحلیلهای عظیم با ابتنا بر داده هایی بسیار اندک و گاه حتی بدون داده است.

عظیم ترین رخداد اجتماعی تاریخ جدید ایران بی شک مشروطیت است و بی درک مشروطیت فهم ما از بسیاری از رخدادها ناقص است.

آثار اندیشه ورزانه و محققانه در این عرصه چنان نایاب است که بیشتر باید حکم عدم بدانها داد.

البته این موضوع استثنائاتی دارد که بی شک کارهای فریدون آدمیت یکی از آنهاست.

یکی از زیباترین و گیراترین آثارش بی شک مجلس اول و بحران آزدی است.

کتاب اختصاص به تاسیس مجلس اول تا زمان بتوپ بستن مجلس دارد. روایتی زنده و صادقانه و بی پرده از بلاهتها و حماقتهای افرادی که بعدها خطاهایشان را پنهان نمودند و لقب افتخار آفرینان انقلاب لقب میگیرند. تعریض ها و اشارات فراوانی به بی کفایتی سیاسی تقی زاده ها و کسانی که داعیه رادیکالیسم دارند، دارد. کسانی که از درک موقعیتها و تصمیم گیری بر اساس این وضعیتها عاجزند و تمام دستاوردهای مردمی را میتوانند به باد فنا دهند. نگاهی منفی به انجمنها که بیشتر شبیه روزنامه های دوران دیگرند. شورشی بی دلیل بر علیه همه چیز بی آنکه در روزهای سخت نشانی از آنها باشد.

بزرگ مردیهای مردانی که دیگر نامشان نیست و بی شک بزرگ بودند. شجاع، اندیشمند، و اهل عمل و نه خیالباف، هوچی و ترسو. احتشام السلطنه.

وزن اصلی کارهای آدمیت در تحقیق و بازخوانی انتقادی آثار زیاد در باره این دوره  است. دست نوشته ها و مطالب افراد مختلف داخلی و خارجی بی آنکه در دام غلط اندیشی ها و غلط نویسی هایشان بیافتد.

آنقدر سرعت اینترنت اینجا پائین است که مطلبی نوشتن در آن جهاد اکبر است.

/ 0 نظر / 6 بازدید