حروفیه

حروف خنثی نیستند. بین شان جنگ است. عده ای اینوری و عده ای آنوری اند و معدودی ممکن است بیطرف باشند.

جنگ بین شین و غین است. رهبر یک گروهشان شین است و رهبر گروه دیگر غین. شین خودی است و غین بیگانه. سین - دال - ر - ز طرفدار شین - ق - خ  طرفداران غین.

شین سمت روشنی است و شادی و شرق و خورشید و آشنایی

غین سویه غروب و غم و غصه و غربت و غفلت و تیغ و جیغ و دریغ

شین فارسی است و خودی و غین عربی و بیگانه و انیران

این سرزمین بارها و بارها از شرق مورد تاخت و تاز قرار میگیرد  اما فراموششان کردیم  چرا که در شرق ،انوار معرفت است و تا انتهای آن، چین، آشنا است، اما از غرب فقط دوبار مورد هجوم واقع شدیم و چون نتوانستیم از یادش ببریم، چون نتوانستیم آنها را در خویش هضم کنیم، به همین خاطر، همیشه فکر میکنیم که دشمنان ما از غرب اند که این غرب از عراق و عربستان شروع میشود تا انتهای دنیا.

/ 0 نظر / 5 بازدید