زلزله

این سرزمین از منظر زمین شناسی، بر گسلهای فراوانی قرار دارد. گسلهایی که زلزله ها عظیمی را باعث میشوند.

اما گسلهای عظیمی نیز در جامعه ایرانی وجود دارند، که اگر مدیریت نشوند ممکن است بنیاد جامعه ایرانی را برباد دهند. هر کدام از این گسلها به تنهایی قادرند، جامعه ای را از هم بپاشاند و اقبال بلند ما آنکه آنچه خوبان همه دارند ما یکجا داریم. بخشی از این شکافها میتوانستند در سیر اجتماعی مناسب با تلفات کمتری هضم و حل شوند اما چون ما سرمان گرم کارهای دیگر بود و ما مردمان دقیقه نود هستیم و آدم شب امتحان، صبر کردیم همه این زلزله ها با هم اتفاق بیافتند. این گسلها فقط در فضای گفتگویی سالم، میتوانند نه حل، بلکه از هیبت و قدرت تخریب شان کاسته شود.

شکاف های مذهبی در دوگانه های اسلام - دیگر ادیان و شیعه - سنی

شکاف های چندگانه قومی کرد - ترک - بلوچ - لر - عرب - ترکمن و حتی لر و لک

شکاف شهر - روستا

شکاف بالای شهر - پائین شهر

شکاف فقیر - غنی

شکاف سواد - بیسوادی

شکاف سنت - تجدد

شکاف دیروز - امروز

شکاف زن - مرد

شکاف دین - بیدینی

شکاف دین سیاسی - سکولاریسم

شکاف مردم - صاحبات قدرت

شکاف بازار - دولت

شکاف صنعت - کشاورزری

شکاف اینوریها-اونوریها

طرفه آنکه در درون خانه های مان نیز شکاف زن - شوهر و  پدر - پسر و دختر - مادر هم به همه این ها اضافه میشود.

/ 0 نظر / 6 بازدید