فهم بلا -۲

و چون دور ششصد و اند رسید از مبعث او، بکافه خلایق کثرت مال و فسحت آمال سبب طغیان و اختزال شد ان ا... لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و در محکم کلام مجید اوست که و ماکان ربک مهلک القری بظلم و اهلها مصلحون وسوسه شیطان ایشان را از راه سداد و جاده رشاد دور انداخت

 

کفر آمد و دین وسوسه شیطان برد           عشق آمد و عقل عشوه جانان برد

 

ای بی خبر از عاقبت انصاف بده               ضایع تر ازین عمر بسر بتوان برد

 

الا الذین آمنوا و عملوالاصالحات و قلیل ماهم

 

و جرم جره سفهاء قوم                        فحل بغیر جارمه العذاب

 

گله از روزگار بیهده چیست                   هر چه برماست هم زکرده ی ماست

 

خواست حق تقدست اسماوء آن بود که آن جماعت از خواب غفلت متیقظ شوند الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا و از سکرت جهالت افاضتی یابند و بدان سبب اعقاب و اولادشان را تنبیهی باشد و اعجاز دین محمدی نیز در اوج آن حاصل شود چنانک در مقدمه شمه ازین معانی تقریر رفته است. یک کس را آماده کند و نهاد او را حقیبه انواع تسلط و اقتحام و شطط و انتقال گرداند و باز آنرا بخصال محموده و خلال پسندیده با مقام اعتدال آرد چنانک مداوی حاذق در دفع امراض مذمومه محموده در مسهلات بکار دارد و باز آنرا مصلحات واجب داند تا مزاج بکلی از قرار اصل منحرف نشود و تغیر نپذیرد و بحسب طبیعت مواد را دفع کند و حکیم اکبر بطباع و امزجه بندگان خویش نیک خبیر تواند بود و با ستعمال ادویه که ملائم وقت و مناسب طبیعت دهد بصیر ان ا... تعالی لخبیر و بصیر

 

/ 0 نظر / 27 بازدید