فرشتگان

والاترین انسانها، آنهایی هستند که عمیق ترین رنجهای آدمی را قابل تحمل میسازند.

اصیلترین رنجها، رنجهای ناخواسته آدمیان است.

طبیعت، ژنتیک، اجتماع و ... گاه رنجهای ناخواسته ای به آدمیان تحمیل میکند که آنها را بدل به عقب مانده های ذهنی، معلولین، معتادین و ... می سازد.

به همین دلیل ارزشمندترین آدمهایی که بین ما زندگی میکنند زنانی هستند که عهده دار پرستاری و تیمار از اینانند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
امکانات

همیشه انگیزه چنین انسان هایی برایم غریب بوده.چیزی بیشتر از یک اعتقاد،هم نوعی یا انجام وظیفه.چیزی که این جهانی نیست.اصلاَ نمی تونه از جنس این جهان باشه.بمنا به عادت چند سالی هست که یک هفته در میان سری به کهریزک می زنم و عجبا که تقابلی از دو نوع انسان را در آنجا چنان لمس می کنی که اسباب تحیر و مشغولی ذهنت برای مدت ها فراهم می شود.معنای فداکاری را فقط در چنین جایی می شود یافت