عقده مردهای ایرانی

یک دوست دکتری دارم (که به علت پیشگیری از مشکلات خانوادگی برای این دوست عزیز، از یردن نامش احتراز میکنم)که میگوید:همه مردهای ایرانی عقده فروخفته ای دارند که کتک زدن زنهایشان است.
راست و دروغش با خودش.

/ 0 نظر / 6 بازدید