شناسه

شاید هر جامعه ای را بتوان از سیاهه مسائلش که بخش اعظمی از جامعه در باره آن گفتگو می کنند، شناخت.

اگر در این سیاهه خبری از مسئله ای اخلاقی نباشد معنی اش چیست؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
حمیده

اگر مردم یک جامعه اخلاق مدار باشند .. حتمن بحث داغ آن جامعه اخلاق خواهد بود .. حتی اگر غیر اخلاقی ترین حاکمیت بر جامعه مسلط گردد .. البته حاکمیت غیر اخلاقی هم ممکن است در واحد زمان، مردم را از تحلیل اخلاق باز دارد وقتی مردم جامعه ای هنوز درگیر مطالبه ی حقوق شهروندی خویش باشند .. درصد اندکی از آنها شاید دغدغه ی حقوق مدنی داشته باشند