کتابفیلم

پنجره پشتی : معنا، تماشاگر، زندگی، صامت، راز، عمیق

سرگیجه: دوبینی، عشق برهم زننده تصمیم ها، معنا، عمیق

شمال از شمال غرب : تعویض، مرز روزمره گی و هیجان، عشق برهم زننده تصمیم ها،

طناب : نیچه، ابرمرد، زندگی، اخلاق، سلطه، معنا، عمیق

غلاف تمام چرمی: جنگ، بیهودگی، فرقه گرایی، رسانه، عمیق

در بارانداز: انقلابی گری، شورش، پدر فیلمهایی فارسی و هندی،

اتوبوسی بنام هوس : نهانی، دروغ، پوسیدگی، ویرانی، ضد زن، خشونت، هیولایی بنام جامعه

در بروژ: معماری گوتیک، برزخ، پای بندی به اصول، بلژیک، بروژ

/ 0 نظر / 40 بازدید