به سبک ما

مشخصات مدیران ایرانی (البته تعدادشان خوشبختانه بسیار کم است و من اصلا هیچکدامشان را ندیده ام):

 • بیشترین درآمد سازمان به آنها تعلق دارد.
 • محلل های فوق العاده ای هستند (محلل یعنی تحلیل گر).
 • تقریبا هیچیک از تخصصهایی را که مدیریت میکنند، ندارند.
 • مهمترین، سختترین و البته تنها مسئولیت شان، یافتن فرد یا افرادی است که اشتباهات خود و سازمان را بگردنشان بیاندازند.
 • اگر مدیریت را از آنها بگیرید از غصه و گرسنگی توامان تلف می شوند.
 • اگر سرکوچه بگذاریدشان، کسی برشان نمیدارد.
 • سرآمد همه مکارم اخلاقند.
 • جز خداوند آنهم در روز رستاخیز  که هیچکس نمیداند کی فرا میرسد،به هیچ کس دیگر جوابگو نیستند.
 • هرگز هیچ تجریه ای کسب نمیکنند حتی اگر هزار سال درجایی باشند.
 • از خلقت گوش به عنوان یکی از اعضای بیش از حد زاید بدن، در عجبند.
 • تصور شان از خویشتن، موجودی است زاید در اطراف دهان.
 • بزرگترین شهوتشان حرف زدن است.
 • هرگز بازنشسته نمیشوند و یکراست از سرکار به قبرستان میروند.
 • مدیریت برایشان شغل انبیا است. چوپانی.
/ 1 نظر / 6 بازدید
نگار کمالی

معلومه خیلی دل پری داری.بزن به در بی خیالی برادر...