حلقه معیوب

یک زنجیره ی بر پای و گردن ما است که ریشه در اندیشه دارد. زنجیری که سه حلقه به هم پیوسته دارد

حلقه اول آنکه امر سیاسی را فورا به امری اخلاقی بدل می سازد. یعنی رقبای سیاسی دیوند و ما فرشته و خیلی منت سرشان بگذاریم محتاج هدایتند که گمراهانند. گفتگو ها از نوع اسطوره ای است و ما به یک اندیشه سیاسی باور داریم که حق است و طرف مقابل هم ناحق.

حلقه دوم آنکه امر اخلاقی به ضد خویش یعنی امری غیراخلاقی بدل می شود. زیرا اخلاقی بودن سیاست به اخلاقی کردن آدمها تاویل می شود. و البته آنکه این وظیفه را دارد خود خارج از حیطه اخلاق است. برایش هدف آنقدر مقدس است که تبعات ناخواسته حتی اگر به عظمت فاجعه ای باشد گردی بر غبار آن هدف نمی نشاند. البته نمی پذیرند که هدف وسیله را توجیه می کند اما فاصله شان از این اندیشه چندان زیاد نیست و همسایه دیوار به دیوار این تز اند.

حلقه سوم همه نشانه های یک حکومت دیکتاتور است. فساد، بی کفایتی، تبلیغات، ظلم

گره در حلقه اول است. امر سیاسی را همیشه به امری اخلاقی بدل نسازیم.

/ 0 نظر / 9 بازدید