چیزی که عوض داره گله نداره (حجتیسم)

اینهم جواب اون موضوع دیروزی:
۱. پیروان این مکتب پیوسته با لذتی بسیار با مکعب روبیک بازی می کنند و پس از هربار درست کردن مکعب روبیک گوئی نسبت به هوش خود مطمئن گردیده و بسیار لذت می برند. این کار یک مسئله انحرافی بیش نیست.
صلاح است که ایشان با هوش سرشاری خود قدرت و توانائیهای خود را در میدانهای وسیع تحقیقات علمی، طراحی یا ریاضیات بیازمایند یا در صورتیکه بخواهند به لحاظ مالی پیشرفت کنند صلاح است که توانائی خود را در تاسیس یک شرکت خصوص بیازمایند.
۲. خداوند در قرآن کریم می فرماید که در زندگی یکدیگر تفحص و تجسس نکنید. این افراد متاسفانه در زندگی دیگران بسیار به تفحص و کنکاش آنهم به طور سطحی نه عمیق مبادرت می ورزند. ارزیابی توانائی یا ناتوانی افراد کاری بسیار پیچیده و مشکل است که انسان را ممکن است به گناه کشاند.
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران برتو نخواهند نوشت
من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل
تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت

 

/ 0 نظر / 5 بازدید