هیاهو

این روزها طرف های امریکایی مذاکره کننده با ایران تحت فشار مخالفین توافق قرار دارند.

آنچه به ذهن متبادر می شود اینها است:

مخالفین فاقد منطقند.

فقط می پرسند بی انتظاری برای پاسخ شنیدن.

اگر احمق نباشند حتما پول عربها و اسرائیلی ها خیلی زیاد است یا اینها ارزان قیمتند.

در ابن میان جنگ طلبی و له له زدنهایشان برای جنگیدن ترسناک است. این هلهله ها امید که مانند شعارهای اینوری ها باشد بی هیچ برنامه ای برای عمل کردن به آن شعارها

اینکه این توافق به بندی نازک بند است که میتواند براحتی توسط دیگران گسسته شود.

بنظر می آید از این پس این راه حلها قابل طرحند:

اقتصاد دو طرف را باهم قاطی کنند. هجوم سرمایه های آنوری ها، مدافعان توافق سرسختی می سازد که نه برای چیزی جز سرمایه هایشان حتی هیاهوی جنگ را برنتابند. هر چقدر این درگیری اقتصادی با فضای اقتصاد کشور بیشتر باشد امنیت بیشتری به همراه دارد.

دیگری پا گرفتن بخش خصوصی قوی در این ور که می تواند ارتباطات را از دو طرف تقویت کند. چیزهای بسیاری است که افراد می توانند بخرند و بفروشند اما برای دولت ها ممنوع است.

/ 0 نظر / 39 بازدید