روزگاران شاعران

میلادی هجری خلفای عباسی اسماعیلیان سلجوقیان آل باوند ثانیه خوارزمشاهیان       604             تولد مولوی 1208 606       مرگ رستم بدست دامادش و پایان بدست خوارزمشاهیان       1210 607   جلال الدین حسن سوم (11)       تولد سعدی   1221 616       حمله چنگیزخان مغول       1220 617         جلال الدین (11)     1221 618   علاءالدین محمد سوم (34)           1223 620               1225 622 ظاهر (1)             1226 623 مستنصر (16)             1231 628     ابوبکر قتلغ خان (29)   پایان کار خوارزمشاهیان               ملک الجبال (115) آل باوند ثالثه       1237 635       حسام الدوله اردشیر بن شهریار بن رستم بن دارا بن شهریار (12)       1242 640 مستعصم (16)             1249 647       شمس الملوک محمد (18)       1255 653   رکن الدین خورشاه (1)               ایلخانان (97)             1256 654 هلاکو (9) پایان کار اسماعیلیان           1257 655           بوستان سعدی   1258 656 پایان کار عباسیان         گلستان سعدی   1260 658     سعد دوم(1)- محمد (2)         1262 660     محمدشاه (1)         1263 661     سلجوق شاه (2)         1265 663 آباقا (17)   آبش خاتون (5)         1267 665       علاء الدوله علی بن حسام الدوله اردشیر (10)       1270 668     پایان کار ازدواج آبش با منگو پسر هلاکو         1274 672             فوت مولوی 1277 675       تاج الدوله یزدجرد بن شهریار بن اردشیر (23)       1282 680 احمد تکودار (2)             1284 683 ارغون (7)             1291 690 گیخاتو (4)             1295 694 بایدو(1)- محمود غازان (9)         فوت سعدی  

 

/ 0 نظر / 36 بازدید